Xuất Ai-cập 23:6

Xuất Ai-cập 23:6 BPT

Ngươi không được bất công với người nghèo khi người đó ra hầu tòa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xuất Ai-cập 23:6