Xuất Ai-cập 22:20

Xuất Ai-cập 22:20 BPT

Hãy tiêu diệt những ai dâng sinh tế cho thần nào khác ngoài CHÚA.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xuất Ai-cập 22:20