Xuất Ai-cập 22:14

Xuất Ai-cập 22:14 BPT

Nếu ai mượn một con vật của láng giềng mà nó bị thương hay bị chết trong khi chủ nhân không có mặt tại đó thì người mượn phải đền con vật cho chủ nhân.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xuất Ai-cập 22:14