Xuất Ai-cập 17
BPT

Xuất Ai-cập 17

17
Nước phun ra từ tảng đá
1Cả cộng đồng Ít-ra-en rời sa mạc Xin và đi từ nơi nầy đến nơi kia theo như CHÚA dặn. Họ đóng trại ở Rê-phi-đim nhưng ở đó không có nước uống.2Họ liền gây sự với Mô-se, “Kiếm nước cho chúng tôi uống.”
Mô-se trả lời, “Sao các ngươi gây sự với tôi? Sao các ngươi thử CHÚA?”
3Nhưng dân chúng khát nước quá nên họ oán trách Mô-se. Họ bảo, “Ông mang chúng tôi ra khỏi xứ Ai-cập làm gì? Có phải để chúng tôi, con cái và súc vật chúng tôi chết khát không?”
4Nên Mô-se kêu cầu cùng CHÚA, “Con làm thế nào đối với dân nầy đây? Thiếu điều họ muốn ném đá giết con.”
5CHÚA phán cùng Mô-se, “Hãy đi trước dân chúng, mang theo một số bô lão trong Ít-ra-en cùng đi. Cũng hãy mang theo cây gậy con đã dùng để đập nước sông Nin. Rồi đi.6Ta sẽ đứng trước mặt con nơi một tảng đá trên núi Hô-rếp#. Lấy cây gậy đập tảng đá thì nước sẽ phun ra cho dân chúng uống.”
Mô-se làm y như vậy trước sự chứng kiến của các bô lão Ít-ra-en.7Ông đặt tên chỗ đó là Mát-xa#Mát-xa 17:7 Nghĩa là “thách thức” hay “thử nghiệm.”, vì dân Ít-ra-en đã thử CHÚA khi họ hỏi, “CHÚA có ở với chúng tôi hay không?” Ông cũng gọi nơi đó là Mê-ri-ba#Mê-ri-ba 17:7 Nghĩa là “cãi nhau” hay “phản loạn.” vì họ cãi nhau với Mô-se.
Dân A-ma-léc tấn công // dân Ít-ra-en
8Đến Rê-phi-đim, dân A-ma-léc tấn công dân Ít-ra-en.9Nên Mô-se bảo Giô-suê, “Hãy chọn một số người đi đánh dân A-ma-léc. Ngày mai ta sẽ đứng trên đỉnh đồi, cầm cây gậy của Thượng Đế trong tay.”
10Giô-suê làm theo lời Mô-se ra đánh dân A-ma-léc trong khi Mô-se, A-rôn và Hu-rơ lên đỉnh đồi.11Hễ Mô-se giơ tay bao lâu lên thì dân Ít-ra-en thắng thế, nhưng khi Mô-se bỏ tay xuống thì dân A-ma-léc thắng thế.
12Lâu dần, khi Mô-se mỏi tay thì mấy người kia lấy một tảng đá lớn để Mô-se ngồi lên. Rồi A-rôn và Hu-rơ đỡ cánh tay Mô-se lên A-rôn đỡ tay bên nầy còn Hu-rơ đỡ tay bên kia. Hai người giữ tay Mô-se như thế cho đến khi mặt trời lặn.13Vì thế trong trận ấy Giô-suê đánh bại dân A-ma-léc.
14Rồi CHÚA bảo Mô-se, “Hãy ghi lại trận đánh nầy vào sách để dân chúng nhớ. Đồng thời đừng quên cho Giô-suê biết rằng ta sẽ tận diệt dân A-ma-léc khỏi mặt đất.”
15Rồi Mô-se dựng một bàn thờ, đặt tên “CHÚA là Ngọn Cờ của tôi.”16Mô-se bảo, “Tôi giương cao ngọn cờ của CHÚA#Tôi giương … CHÚA 17:16 Hay “Tôi giơ tay lên hướng về ngôi của Chúa.”. Ngài sẽ chiến đấu chống lại dân A-ma-léc cho đến đời đời.”