Giáo huấn 7:2

Giáo huấn 7:2 BPT

Thà đi đến đám ma hơn đến đám tiệc. Chúng ta ai cũng chết, cho nên khi còn sống phải nghĩ đến chuyện ấy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share