Phục truyền luật lệ 29:29

Phục truyền luật lệ 29:29 BPT

Có một số điều CHÚA là Thượng Đế chúng ta giữ kín, nhưng cũng có một số điều Ngài cho chúng ta biết. Những điều đó thuộc về chúng ta và con cái chúng ta mãi mãi để chúng ta làm theo mọi điều luật nầy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share