Phục truyền luật lệ 29:25

Phục truyền luật lệ 29:25 BPT

Người ta sẽ trả lời, “Tại vì dân chúng đã vi phạm giao ước của CHÚA, Thượng Đế của tổ tiên họ mà Ngài đã lập cùng họ khi Ngài mang họ ra khỏi xứ Ai-cập.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share