Phục truyền luật lệ 29:23

Phục truyền luật lệ 29:23 BPT

“Đất nầy không còn gì ngoài than cháy đỏ và muối. Không trồng trọt gì được, không có gì mọc, không có gì ra bông. Giống như Xô-đôm và Gô-mô-rơ, như Ách-ma và Xê-bô-im mà CHÚA tiêu diệt trong cơn giận Ngài.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share