Phục truyền luật lệ 29:2

Phục truyền luật lệ 29:2 BPT

Mô-se triệu tập tất cả dân Ít-ra-en lại và bảo họ rằng: Ngươi đã thấy mọi điều CHÚA làm trước mắt các ngươi cho vua Ai-cập và các quần thần người và toàn thể xứ đó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share