Phục truyền luật lệ 2:2

Phục truyền luật lệ 2:2 BPT

Sau đó CHÚA bảo ta
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share