Đa-niên 12:5

Đa-niên 12:5 BPT

Sau đó, tôi, Đa-niên nhìn và thấy hai người khác. Một người đang đứng cạnh tôi nơi bờ sông, còn người kia đứng ở bờ bên kia.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share