Đa-niên 12:4

Đa-niên 12:4 BPT

Nhưng Đa-niên ơi, ngươi hãy đóng sách lại và niêm phong nó. Những điều nầy sẽ xảy ra vào thời tận thế. Nhiều người đi đây đi đó để tìm sự hiểu biết thật.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share