Đa-niên 12:11

Đa-niên 12:11 BPT

Người ta sẽ thôi dâng của lễ hằng ngày. Và 1290 ngày sau đó thì cơn tàn phá khủng khiếp sẽ đến.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share