A-mốt 7
BPT

A-mốt 7

7
Sự hiện thấy về cào cào
1CHÚA là Thượng-Đế cho ta thấy việc sau đây: Ngài tạo ra một bầy cào cào, sau khi vua đã thu phần mùa màng đầu tiên của mình và mùa màng thứ hai bắt đầu mọc.2Khi cào cào ăn hết mùa màng trong xứ, tôi thưa, “CHÚA ôi, xin tha tội cho chúng tôi. Làm sao dân Ít-ra-en sống nổi qua cảnh nầy được? Dân đó đã quá nhỏ bé rồi!”
3Nên CHÚA đổi ý về việc nầy. CHÚA phán, “Chuyện đó sẽ không xảy ra.”
Sự hiện thấy về đám lửa
4CHÚA cho ta thấy việc nầy: Ngài gọi lửa từ trời xuống như mưa, thiêu đốt nước sâu và sắp sửa thiêu đốt đất.5Tôi vội vàng kêu lên, “Xin ngưng tay, CHÚA ôi! Làm sao Ít-ra-en sống qua cảnh nầy được? Dân nó đã quá nhỏ bé rồi.”
6Nên CHÚA đổi ý về việc nầy. CHÚA phán, “Chuyện đó sẽ không xảy ra.”
Sự hiện thấy về dây thước thợ
7CHÚA cho ta thấy việc nầy: Ngài đứng bên cạnh một bức tường thẳng đứng, trong tay cầm dây thước thợ#dây thước thợ 7:7 Một sợi dây có cột một vật nặng ở một đầu để đo độ thẳng của bức tường. Có khi người ta bôi phấn hay sơn để vẽ đường thẳng..8CHÚA hỏi, “A-mốt, ngươi thấy gì?”
Tôi đáp, “Một dây thước thợ.”
CHÚA liền bảo, “Thấy không, ta sẽ dùng dây thước thợ trong dân Ít-ra-en để cho thấy chúng cong vẹo như thế nào. Ta sẽ không thể nào làm ngơ được nữa.
9Những nơi con cháu Y-sác thờ lạy
sẽ bị hủy diệt,
các nơi thánh của Ít-ra-en
sẽ bị phá hủy,
ta sẽ dùng gươm tấn công
gia đình Giê-rô-bô-am#Giê-rô-bô-am 7:9 Vua của Ít-ra-en. Xem câu 10..”
A-ma-xia chống báng A-mốt
10A-ma-xia, thầy tế lễ ở Bê-tên#Bê-tên 7:10 Một thị trấn trong Ít-ra-en. Bê-tên nghĩa là “nhà của Thượng Đế.”, trình với Giê-rô-bô-am, vua Ít-ra-en như sau: “A-mốt đang lập mưu ác nghịch vua và dân Ít-ra-en. Ông ta nói quá nhiều đến nỗi đất nầy không chịu nổi nữa.11A-mốt nói như sau: ‘Giê-rô-bô-am sẽ chết vì lưỡi gươm, còn dân Ít-ra-en sẽ bị bắt làm tù-binh, bị đày ra khỏi xứ mình.’”
12Rồi A-ma-xia bảo A-mốt, “Ê nhà tiên kiến, hãy trở về Giu-đa ngay. Về đó mà nói tiên tri và kiếm ăn đi#Về đó … kiếm ăn đi 7:12 A-ma-xia tưởng A-mốt là nhà tiên tri chuyên nghiệp, nói tiên tri để được trả thù lao bằng tiền hay thức ăn.,13nhưng đừng nói tiên tri ở Bê-tên đây nữa. Chỗ nầy là nơi thánh của vua, nơi có đền thờ quốc gia.”
14A-mốt trả lời với A-ma-xia, “Tôi không kiếm ăn bằng nghề nói tiên tri cũng chẳng thuộc vào nhóm các nhà tiên tri. Tôi sinh sống bằng nghề chăn chiên, và chăm sóc các cây sung.15Nhưng CHÚA rút tôi ra khỏi nghề chăn chiên và bảo tôi, ‘Hãy đi nói tiên tri cùng dân Ít-ra-en ta.’16Cho nên hãy nghe lời CHÚA phán.
Ngươi bảo ta, ‘Đừng nói tiên tri
nghịch cùng Ít-ra-en,
hãy thôi nói tiên tri
nghịch cùng con cháu Y-sác.’
17Vì ngươi đã nói vậy nên CHÚA phán:
‘Vợ ngươi sẽ làm điếm trong thành,
con trai con gái ngươi sẽ bị gươm giết.
Người khác sẽ đo ruộng đất ngươi
và chia chác với nhau;
còn ngươi sẽ bỏ xác nơi xứ người#xứ người 7:17 Nguyên văn, “nơi không tinh sạch.”.
Dân Ít-ra-en chắc chắn sẽ bị bắt
làm tù binh và bị lưu đày
ra khỏi quê hương mình.’”

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.