A-mốt 1:9

A-mốt 1:9 BPT

CHÚA phán: “Vì Tia phạm nhiều tội, nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng. Chúng bán toàn dân để làm tôi mọi cho Ê-đôm, Chúng quên giao ước thân hữu lập với Ít-ra-en.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share