A-mốt 1:6

A-mốt 1:6 BPT

CHÚA phán: “Vì Ga-xa phạm nhiều tội, nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng. Chúng bán toàn dân để làm tôi mọi cho Ê-đôm.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share