A-mốt 1:4

A-mốt 1:4 BPT

Nên ta sẽ sai lửa xuống trên nhà Ha-xa-ên để phá sập các tháp cao của Bên Ha-đát.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share