A-mốt 1:2

A-mốt 1:2 BPT

A-mốt nói, “CHÚA sẽ gầm lên từ Giê-ru-sa-lem; Ngài sẽ lên tiếng từ Giê-ru-sa-lem. Các đồng cỏ của kẻ chăn chiên sẽ khô héo, đến nỗi đỉnh núi Cạt-mên cũng sẽ khô cằn.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share