A-mốt 1:12

A-mốt 1:12 BPT

Cho nên ta sẽ sai lửa đến trên thành Thê-man để thiêu rụi các toà nhà kiên cố của Bốt-ra.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share