II Tê-sa-lô-ni-ca 1:5

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:5 BPT

Đây là bằng chứng Thượng Đế rất công bằng khi xét xử. Ngài muốn anh chị em xứng đáng cho nước Ngài vì thế mà anh chị em đang chịu khổ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share