II Các Vua 11:20

II Các Vua 11:20 BPT

Tất cả dân chúng trong xứ rất vui mừng, Giê-ru-sa-lem được hoà bình vì A-tha-lia đã bị giết bằng gươm nơi cung vua.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share