II Cô-rinh 1:1

II Cô-rinh 1:1 BPT

Phao-lô, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu theo ý muốn Thượng Đế, cùng với Ti-mô-thê, anh em chúng ta trong Ngài. Kính gởi hội thánh của Chúa tại Cô-rinh và tất cả con dân Chúa khắp miền Nam Hi-lạp.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share