II Lịch sử 14:5

II Lịch sử 14:5 BPT

Ông cũng tháo bỏ những nơi thờ phụng và bàn thờ đốt hương cho các tà thần trong tất cả các thị trấn Giu-đa. Vì thế xứ được hoà bình trong đời vua A-sa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share