II Lịch sử 14:3

II Lịch sử 14:3 BPT

Ông tháo bỏ các bàn thờ ngoại lai và những nơi thờ cúng địa phương. Ông đập phá các trụ đá thờ thần và phá sập các trụ thờ thần A-sê-ra.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share