II Lịch sử 14:2

II Lịch sử 14:2 BPT

A-sa làm điều phải trước mặt CHÚA là Thượng Đế.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share