II Lịch sử 14:12

II Lịch sử 14:12 BPT

Vì thế khi đạo quân của A-sa từ Giu-đa tấn công thì CHÚA giúp họ đánh bại người Cút, người Cút bỏ chạy tán loạn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share