I Sa-mu-ên 14:48

I Sa-mu-ên 14:48 BPT

Ông anh dũng đánh bại quân A-ma-léc. Ông giải cứu Ít-ra-en khỏi tay kẻ thù đã bóc lột họ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to I Sa-mu-ên 14:48