YouVersion Logo
Search Icon

I Lịch sử 16

16
1Họ mang Rương của Thượng Đế và đặt bên trong lều mà Đa-vít đã dựng sẵn. Sau đó họ dâng của lễ thiêu, của lễ thân hữu cho Thượng Đế. 2Sau khi Đa-vít đã dâng các của lễ thiêu và thân hữu xong thì ông nhân danh CHÚA chúc phước cho dân chúng. 3Ông phát cho mỗi một người đàn ông, đàn bà Ít-ra-en một ổ bánh, trái chà là, và nho khô.
4Rồi Đa-vít chỉ định một số người Lê-vi phục vụ trước Rương của CHÚA. Họ có nhiệm vụ hướng dẫn việc thờ phụng, cảm tạ, và ca ngợi CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-en. 5A-xáp, người chơi chập chỏa, hướng dẫn. Phụ tá ông có Xa-cha-ri. Các người Lê-vi khác là Gia-a-xi-ên, Sê-mi-ra-mốt, Giê-hi-ên, Mát-ti-thia, Ê-li-áp, Bê-nai-gia, Ô-bết Ê-đôm, và Giê-i-ên. Họ chơi đờn sắt và đờn cầm. 6Bê-nai-gia và Gia-ha-xi-ên là các thầy tế lễ thổi kèn thường xuyên trước Rương Giao Ước với Thượng Đế. 7Ngày đó là lần đầu tiên Đa-vít giao cho A-xáp và thân quyến ông nhiệm vụ hát xướng ca ngợi CHÚA.
Bài ca cảm tạ của Đa-vít
(Thi 105:1-15; 96:1-13; 106:1, 47-48)
8Hãy cảm tạ CHÚA và cầu khẩn cùng Ngài.
Hãy thuật cho các dân những việc Ngài làm.
9Hãy hát xướng cho Ngài,
chúc tụng danh Ngài.
Hãy thuật lại những phép lạ Ngài.
10Hãy hớn hở vì các ngươi thuộc về Ngài;
những ai tìm kiếm CHÚA hãy vui mừng.
11Hãy nhờ cậy CHÚA và năng lực Ngài;
hãy luôn luôn xin CHÚA giúp đỡ.
12Hãy nhớ lại những phép lạ Ngài đã làm,
những việc diệu kỳ,
và những quyết định của Ngài.
13Hỡi Ít-ra-en, các ngươi là dòng dõi của tôi tớ Ngài;
các ngươi là con cháu Gia-cốp, dân được chọn lựa của Ngài.
14Ngài là CHÚA và là Thượng Đế chúng ta.
Luật pháp Ngài dành cho cả thế gian.
15Ngài sẽ giữ giao ước Ngài đời đời;
Ngài sẽ luôn luôn giữ lời hứa mình.
16Ngài sẽ giữ giao ước đã lập với Áp-ra-ham
và lời hứa Ngài cùng Y-sác.
17Ngài biến nó thành luật lệ cho dân cư Gia-cốp;
Ngài biến nó thành giao ước với Ít-ra-en đời đời.
18Ngài phán, “Ta sẽ ban đất Ca-na-an cho các ngươi,
để làm tài sản ngươi.”
19Lúc đó dân của Thượng Đế hãy còn ít ỏi,
họ sống như người xa lạ trong xứ.
20Họ lưu lạc từ dân nầy đến dân khác,
từ nước nầy đến nước nọ.
21Nhưng Ngài không cho ai làm hại họ;
Ngài cảnh cáo các vua không được đụng đến họ.
22Ngài dặn, “Không được đụng đến dân tuyển chọn của ta,
không được làm hại các nhà tiên tri ta.”
23Hỡi cả trái đất, hãy hát xướng cho CHÚA.
Mỗi ngày hãy thuật lại ơn cứu của Ngài.
24Hãy thuật cho các dân về vinh hiển Ngài;
Hãy cho mọi người biết các phép lạ Ngài làm.
25CHÚA rất cao cả, đáng được ca ngợi.
Ngài đáng được tôn kính hơn tất cả các thần.
26Tất cả thần của các dân chỉ là hình tượng,
nhưng CHÚA tạo ra các bầu trời.
27Ngài đầy vinh hiển và oai nghi;
Ngài có uy quyền và niềm vui trong đền thờ Ngài.
28Hỡi các dân trên đất hãy ca ngợi CHÚA.
Hãy ca ngợi vinh hiển và quyền năng Ngài.
29Hãy ca ngợi vinh hiển của danh Ngài.
Hãy mang của lễ mà đến cùng Ngài.
Hãy thờ kính CHÚA trong trang phục thánh.#16:29 trang phục thánh Hay “trong vinh hiển thánh của Ngài.”
30Hỡi mọi người trên đất hãy run sợ trước mặt Ngài.
Trái đất đã được đặt để,
nó không thể dời đi nơi khác.
31Trời hãy vui mừng, và đất hãy hớn hở.
Dân chúng các nơi hãy nói, “CHÚA là vua!”
32Biển và mọi loài trong đó hãy la lớn,
đồng ruộng và mọi thứ trong đó hãy vui mừng.
33Các cây cối trong rừng sẽ reo vui trước mặt CHÚA.
Chúng sẽ hát mừng vì Ngài đến để phân xử thế gian.
34Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài nhân từ.
Tình yêu Ngài còn đến đời đời.
35Hãy thưa cùng Ngài,
“Lạy Thượng Đế là Đấng Cứu Chuộc chúng tôi,
xin hãy giải cứu chúng tôi,
mang chúng tôi trở về
và cứu chúng tôi từ các nước khác.
Thì chúng tôi sẽ cảm tạ Ngài
và hết lòng ca ngợi Ngài.”
36Hãy ca ngợi CHÚA, Thượng Đế của Ít-ra-en.
Ngài hằng hữu từ ngàn xưa cho đến mãi mãi.
Toàn dân đều nói “A-men” và ca ngợi CHÚA.
37Sau đó Đa-vít đặt A-xáp và các người Lê-vi khác đứng trước mặt Rương Giao Ước của CHÚA. Đa-vít đặt họ ở đó để phục vụ công tác mỗi ngày. 38Đa-vít cũng sắp đặt Ô-bết Ê-đôm và sáu mươi tám người Lê-vi phục vụ chung với họ. Hô-sa và Ô-bết Ê-đôm, con Giê-đu-thun lo nhiệm vụ canh gác.
39Đa-vít đặt thầy tế lễ Xa-đốc và các thầy tế lễ khác cùng ông phục vụ trước Lều của CHÚA#16:39 Lều của CHÚA Hay “Lều Tạm.” Còn gọi là “Lều Họp.” Dân chúng đi vào lều nầy để ra mắt Chúa. Họ sử dụng lều ấy cho đến khi Sô-lô-môn xây đền thờ tại Giê-ru-sa-lem. ở nơi thờ phụng tại Ghi-bê-ôn. 40Mỗi sáng và chiều họ dâng của lễ thiêu trên bàn thờ theo đúng các qui tắc trong Lời Giáo Huấn của CHÚA đã được ban cho dân Ít-ra-en. 41Cùng với họ có Hê-man và Giê-đu-thun cùng các người Lê-vi khác. Họ được chọn đích danh để ca ngợi CHÚA chẳng hạn như hát khúc Ca tụng CHÚA vì tình yêu Ngài còn đời đời.#16:41 Ca tụng CHÚA … đời đời Xem II Sử 7:6; Thi 118 và Thi 136. 42Hê-man và Giê-đu-thun cũng có nhiệm vụ thổi kèn, đánh chập chỏa và chơi các nhạc cụ khác khi người ta hát lên cho Thượng Đế. Các con trai Giê-đu-thun lo nhiệm vụ gác cửa.
43Rồi tất cả dân chúng ra về. Mọi người đều trở về nhà. Đa-vít cũng về nhà chúc phước cho các người trong gia đình mình.

Currently Selected:

I Lịch sử 16: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy