YouVersion Logo
Search Icon

Matíyé 1

1
Hũŋgo
(Lúk 3.23-38)
1Pãtɩ́ hũŋgi khɛɛrɩ ɩ̃ ná nanɩ Yésú Kírísi ʋ́ déeri Davíti wá kói ʋ́ déeri Ábráhám wá kói wɛra.
2Ábráhámɩná hũni Ízákɩ,
Ízákɩrá yaa hũni Jakɔ́pɩ,
Jakɔ́pɩrá yaa hũni Júda ná ʋ́ mánɩ́khobi ná ʋ́ khɩ̃nɩbɩra.
3Júdará yaa hũni Támâarná, Pɛ́ɛrɛ́zɩ ná Zéerá;
Pɛ́ɛrɛ́zɩ̌ɩ yaa hũni Ɛ́sɩ́rɔ́m, Ɛ́sɩ́rɔ́mɩná yaa hũni Arámɩ,
4Arámɩná yaa hũni Ámínádábɩ,
Ámínádábɩrá yaa hũni Násɔ́nɩ,
Násɔ̂ɔnná yaa hũni Sálmɔ́nɩ,
5Sálmɔ́nɩná yaa hũni Arahábɩrá Bówázɩ;
Bówázɩrá yaa hũni Urútirá Óbɛ́dɩ;
Óbɛ́dɩrá yaa hũni Jésé,
6Jésérá yaa hũni ɩthakho Davíti.
Davítirá yee Úrí wá harɩ ʋ́ ʋ huuri yɛ sɛ́ɛ wɛrɩ, ɩ̃ hũni ʋ́ bʋ Sálómɔ́;
7Sálómɔ́ná yaa hũni Óróbówám,
Óróbówámɩná yaa hũni Ábɩ́yá,
Ábɩ́yárá yaa hũni Ázáfɩ,
8Ázáfɩrá yaa hũni Józáfátɩ,
Józáfátɩrá yaa hũni Jórám,
Jórámɩná yaa hũni Ózɩ́yásɩ,
9Ózɩ́yásɩrá yaa hũni Jówátám,
Jówátámɩná yaa hũni Ákázɩ,
Ákázɩrá yaa hũni Ézékɩ́yásɩ,
10Ézékɩ́yásɩrá yaa hũni Mánásé,
Mánásérá yaa hũni Ámɔ́sɩ,
Ámɔ́sɩrá yaa hũni Józɩ́yásɩ,
11Józɩ́yásɩrá yaa hũni Jékóníyá ná ʋ́ khɩ̃nɩbɩra.
Ʋ́ waatɩrá pɩ kɔ́'rɩ Ísíráyɛ́l bibi ɩ̃ yóo bí donso Bábílɔ́nɩ sɩrgɩrá.
12Ɩ̃ kɔ́rɩ́ gɩ tɩ́ pɩ nannɩ ní Bábílɔ́nɩná ɩ̃ ná nanɩ waatɩ ʋ́ pɩ fɩ́'rɩ baa wɛrɩ,
Jékóníyárá hũni Sálátɩ́yɛ́l,
Sálátɩ́yɛ́lná yaa hũni Zóróbábɛ́l,
13Zóróbábɛ́lná yaa hũni Ábíyúdi,
Ábíyúdirá yaa hũni Élíyákím,
Élíyákíminá yaa hũni Ázɔ́ɔrɩ,
14Ázɔ̂ɔrná yaa hũni Sádɔ́kɩ,
Sádɔ́kɩrá yaa hũni Ákím,
Ákíminá yaa hũni Élíyúdi,
15Élíyúdirá yaa hũni Élíyázáarɩ,
Élíyázáarná yaa hũni Mátán,
Mátâanná yaa hũni Jakɔ́pɩ,
16Jakɔ́pɩrá yaa hũni Márɩ́yámu wá khoo Jozɛ́fɩ.
Márɩ́yámuná yaa hũni Yésú ʋ́ pɩ yɩ́' Yékírí wá Sakhanɩ́nnɩ wɛra.
17A wɔ́nnɩ́ kha' ɩ̃ kɔ́rɩ́ gɩ Ábráhámɩná ɩ̃ ná nanɩ Davítirá, kóibi kpɔɔ ná pɩ́ɲɩ́ɩ'nʋ̂ʋ bʋ́. Ɩ̃ kɔ́rɩ́ gɩ tɛ̃ Davítirá ɩ̃ ná nanɩ Ísíráyɛ́l bibi wá yóomi donsirá Bábílɔ́nɩná, kóibi kpɔɔ ná pɩ́ɲɩ́ɩ'nʋ̂ʋ bʋ́. Ɩ̃ yaa kɔ́rɩ́ gɩ tɛ̃ Ísíráyɛ́l bibi wá yóomi donsirá Bábílɔ́nɩná ɩ̃ ná nanɩ Yékírí wá Sakhanɩ́nɩ́ wá bammɩná, kóibi kpɔɔ ná pɩ́ɲɩ́ɩ'nʋ̂ʋ bʋ́ tɛ̃.
Yésú wá hũmmi wá mɩ́ɲa
(Lúk 2.1-7)
18Pãtɩ́ pɩ hũnni Yésú Kírísi yóo ú wɛra. Ʋ́ nɩ́ɲáa Márɩ́yámu wá nákɔrɩyɛ̂ɛ yɛ Jozɛ́fɩra; pɩ yɛ tʋʋ kãmbɩ wa, yɛ Márɩ́yámuná khɛɛ dɔ́ɔrɩ Yékírí wá Nii wá bárkárá. 19Jozɛ́fɩ dé-uyaama nɩ́' termemmi, tɩ́rá yɛɛrɩ ʋ́ kha' ma sɛ́yɔɔ. Yɛ mʋ́ ʋ yɛ wɛ̂ɛ bɛɛ dé ma hasɩ' ʋ́ ɲísígi wa wɛrɩ, ʋ́ kha' ma kóo sɛ́yɔɔ. 20Mʋ́ Jozɛ́fɩra yɛ sɩ́ kã́kásɩnɛ wɛrɩ, ʋ́ ɲáa Tamǎaŋ mɩnɩgɩ wá ɔɔ hʋ̃ndɔɔrɔnsɔ ʋ́ sɛɛrɩyɔɔ kha' Davíti wá kói Jozɛ́fɩ, hã ʋ́ tʋ̃́nnɛ́ɛ Márɩ́yámu wá yeeminá wã dé Yékírí wá Nii wá bárká bʋ ʋ khɛɛrɩ dɔ̂ɔnna. 21Ʋ ba hũmma bikhoo, ʋ́ yɩ́sɔɔ Yésú, pébu, ʋ́râa ba hɩ̃́ŋ ʋ́ nɩ́pɩrɩ pɩ́ mɩ́pɩ̃́ɩɲɩnɛ.
22Ɩ́sɛ̌ɛ bɛ̂ɛ' nannɩma ɩ̃ mákɩ́rá pãtɩ́ Tamaŋ Yékírí yɛɛra ʋ́ hɩ̃́ŋgɩ́nnáaná khɩrɩya sɛɛrɩyɛ kha' 23hãnɩmboŋ yaaŋfʋ̃mɩna ba khɛma dɔ́ɔrɩ ɩ̃́ hũŋ bikhoo pɩ́ yɩ́sɔɔ Émánɩ́yɛ́l;#1.23 Ná keri Ézá 7.14 kɩ́ tɩtã́ŋgɩ́rá déeri Yékíre aabɛ.
24Mʋ́ Jozɛ́fɩ yɩ́ɩbɩ́nnɩ yaa wɛrɩ, ʋ́ khɛɛ ʋ́ hannɩ pãtɩ́ Tamǎaŋ mɩnɩgɩ kha'rɩ wɛrɩ, 25yɛ ʋ yɛ tʋwɔɔ wa ɩ̃ taraa ná nanɩ khɩɩ ʋ́ ʋ́ harɩ hũnni bikhoo, ʋ́ yɩ́sɔɔ Yésú wɛra.

Currently Selected:

Matíyé 1: gna

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy