YouVersion Logo
Search Icon

MATEU 1

1
La genealogia de Jesús
(Lc 3,23-38)
1Genealogia de Jesús, el Crist, fill de David, fill d’Abraham:
2Abraham engendrà Isaac; Isaac en-gendrà Jacob; Jacob engendrà Judà i els seus germans;
3Judà engendrà, de Tamar, Fares i Zara; Fares engendrà Hesron, Hesron en-gendrà Aram;
4Aram engendrà Amminadab; Ammi-nadab engendrà Naasson; Naasson en-gendrà Salmon;
5Salmon engendrà, de Rahab, Booz; Booz engendrà, de Rut, Obed; Obed en-gendrà Jessè;
6Jessè engendrà el rei David; David engendrà, de la qui fou muller d’Uries, Salomó;
7Salomó engendrà Roboam; Roboam engendrà Abies; Abies engendrà Asà;
8Asà engendrà Josafat; Josafat engen-drà Joram; Joram engendrà Ozies;
9Ozies engendrà Jotam; Jotam engen-drà Acaz; Acaz engendrà Ezequies;
10Ezequies engendrà Manassès; Ma-nassès engendrà Amon; Amon engen-drà Josies;
11Josies engendrà Jeconies i els seus germans, en temps de la deportació a Babilònia.
12Després de la deportació a Babilònia, Jeconies engendrà Salatiel; Salatiel en-gendrà Zorobabel;
13Zorobabel engendrà Abihud; Abihud en-gendrà Eliaquim; Eliaquim engendrà Azor;
14Azor engendrà Sadoc; Sadoc engen-drà Aquim; Aquim engendrà Eliüd;
15Eliüd engendrà Eleazar; Eleazar en-gendrà Matan; Matan engendrà Jacob,
16i Jacob engendrà Josep, l’espòs de Maria, de la qual va néixer Jesús, anomenat el Crist.
17Per tant, foren en total catorze gene-racions des d’Abraham fins a David; catorze més des de David fins a la de-portació a Babilònia; i, des de la de-portació a Babilònia fins al Crist, també catorze generacions.
El naixement de Jesús
(Lc 2,1-7)
18El naixement de Jesucrist fou així: La seva mare, Maria, era promesa amb Josep, però abans de viure junts es va trobar encinta pel poder de l’Esperit Sant.
19El seu espòs, Josep, que era un home just i no volia denunciar-la públicament, va decidir de repudiar-la en secret.
20Mentre s’ho pensava se li va mani-festar l’àngel del Senyor, en somnis, i li digué: “Josep, fill de David, no tinguis por de prendre Maria per muller, perquè és pel poder de l’Esperit Sant que ella està encinta.
21Tindrà un fill i li posaràs de nom Jesús, perquè ell salvarà el seu poble dels seus pecats.”
22Tot això succeí per tal que es complís el que el Senyor havia dit pel profeta, quan diu:
23Mireu, la verge concebrà i infantarà un fill,
i el seu nom serà Emmanuel,
que vol dir: Déu amb nosaltres.
24Quan Josep es va despertar del somni, va fer el que li havia dit l’àngel del Senyor i va prendre Maria per muller.
25Però no es van ajuntar com a esposos fins que ella infantà el fill, al qual va posar el nom de Jesús.

Currently Selected:

MATEU 1: BEC

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy