YouVersion Logo
Search Icon

Mutendeko 1

1
Mutendeko wa kulengeka kwa vinthu
1Mu mutendeko Chiuta wakalenga kuchanya na charu cha pasi. 2Charu chikaŵavye kaŵiro, chikaŵa chambula kanthu ndipo mdima ukaŵa pachanya pa ndimba. Mzimu wa Chiuta wakendendekanga pachanya pa maji. 3Chiuta wakati, “Kuŵeko ungweru,” ndipo ungweru ukaŵako. #2 Kor 4.6 4Chiuta wakawona kuti ungweru ukaŵa uweme. Penepapo Chiuta wakapatula ungweru ku mdima. 5Chiuta wakathya ungweru, “Muhanya”, ndipo mdima, “Usiku.” Kukaŵa mise ndipo kukaŵa mulenje. Ili likaŵa zuŵa lakudanga.
6Chiuta wakati, “Kuŵeko mlengalenga pakati pa maji kuti upatule maji paŵiri.”#2 Pet 3.5 7Ntheura Chiuta wakalenga mlengalenga weneuwo ukapatula maji gha kusi ku mlengalenga na gha pachanya pakhe. Ndipo kukaŵa ntheura. 8Chiuta wakathya mlengalenga, “Mtambo.” Kukaŵa mise ndipo kukaŵa mulenje. Ili likaŵa zuŵa la chiŵiri.
9Chiuta wakati, “Maji gha kusi ku mtambo ghawungane mu malo ghamoza, ndipo mtunda uwoneke.” Ndipo kukaŵa ntheura. 10Chiuta wakathya mtunda, “Charu”, ndipo maji agho ghakawunjikika pamoza wakaghathya, “Nyanja”. Chiuta wakawona kuti chikaŵa chiweme. 11Penepapo Chiuta wakati, “Charu chimezge vyakumera vyose vya mitundumitundu, ivyo vili na mbuto ndiposo na makuni agho ghakupambika vipambi vya njere mukati, lirilose kwakuyana na mtundu wakhe.” Ndipo kukaŵa ntheura. 12Charu chikamezga vyakumera vya mitundumitundu, ivyo vili na mbuto kwakuyana na mtundu wakhe, ndiposo na makuni agho ghakupambika vipambi vya njere mukati, lirilose kwakuyana na mtundu wakhe. Chiuta wakawona kuti chikaŵa chiweme. 13Kukaŵa mise ndipo kukaŵa mulenje. Ili likaŵa zuŵa la chitatu.
14Chiuta wakati, “Kuŵeko maungweru mu mlengalenga kuti ghapatule muhanya na usiku. Ndigho ghaŵenge gha vimanyikwiro vya zinyengo, mazuŵa na virimika. 15Maungweru agha ghaŵe mu mlengalenga kuti ghapereke ungweru pa charu.” Ndipo kukaŵa ntheura. 16Sono Chiuta wakalenga maungweru ghakuru ghaŵiri, ungweru ukuruko kuti uwuse muhanya, ndipo ungweru uchokoko kuti uwuse usiku. Wakalengaso nyenyezi. 17Chiuta wakaghaŵika mu mlengalenga, kuti ghapereke ungweru pa charu, 18mwakuti ghawuse muhanya na usiku, na kupatula ungweru ku mdima. Chiuta wakawona kuti chikaŵa chiweme. 19Kukaŵa mise ndipo kukaŵa mulenje. Ili likaŵa zuŵa la chinayi.
20Chiuta wakati, “Maji ghaŵe na vyamoyo vinandinandi, ndipo pachanya pa charu viyuni viwuruke mu mlengalenga.” 21Ntheura Chiuta wakalenga vinjoka vikuru vya mu nyanja pamoza na vyamoyo vyose ivyo vikwenda mu maji kwakuyana na mitundu yawo, na viyuni vyose kwakuyana na mitundu yawo. Chiuta wakawona kuti chikaŵa chiweme. 22Chiuta wakavitumbika wakati, “Babanani ndipo mwandane na kuzura mu maji gha mu nyanja ndipo viyuni navyo vyandane pa charu.” 23Kukaŵa mise ndipo kukaŵa mulenje. Ili likaŵa zuŵa la chinkhonde.
24Chiuta wakati, “Charu chiŵe na vyamoyo vya mitundumitundu, vyakuŵeta na vyakukhwaŵa ndiposo na vinyama vya mu thengere kwakuyana na mitundu yawo.” 25Chiuta wakalenga vinyama vya mu thengere kwakuyana na mitundu yawo, vyakuŵeta kwakuyana na mitundu yawo ndiposo na vyakukhwaŵa vyose kwakuyana na mitundu yawo. Chiuta wakawona kuti chikaŵa chiweme.
26Chiuta wakati, “Tiyeni tilenge munthu#1.26 munthu: Mu Bayibolo la chiHebere, lizgu lakuti, “munthu” na lakuti “dongo”, ghakupulikikwa mwakuyana waka kuti, “Adamu”. mu chikozgo chithu, mu kaŵiro kithu. Waŵe na mazaza pa somba za mu nyanja, pa viyuni vya mudera, pa vyakuŵeta, pa charu chose, na pa vyakukhwaŵa vyose.”#1 Kor 11.7 27Ntheura Chiuta wakalenga munthu mu chikozgo chakhe na chakhe, mu chikozgo cha Chiuta wakamulenga. Wakaŵalenga mwanarume na mwanakazi.#Mat 19.4; Mrk 10.6 #Mut 5.1-2 28Chiuta wakaŵatumbika ndipo wakati kwa iwo, “Babanani ndipo mwandane, muzuzge charu na kuchithereska. Muŵe na mazaza pa somba za mu nyanja, pa viyuni vya mudera, ndiposo na pa vinyama vyose ivyo vili pa charu.” 29Chiuta wakati, “Ndamupani vyakumera vyose vya pa charu ivyo vili na mbuto, na makuni ghose agho muli njere mu vipambi vyakhe. Ivi viti viŵenge chakurya chinu. 30Vinyama vyose vya mu charu, na viyuni vyose, na vyakukhwaŵa vyose, ndiposo na vyamoyo vinyakhe vyose, ndavipa vyakumera vyose vyakubiriŵira kuti viŵenge chakurya chawo.” Ndipo kukaŵa ntheura. 31Chiuta wakalaŵiska pa vyose ivyo wakavilenga ndipo wakawona kuti vikaŵa viweme chomene. Kukaŵa mise ndipo kukaŵa mulenje. Ili likaŵa zuŵa la chinkhonde na chimoza.

Currently Selected:

Mutendeko 1: Tumbuka

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy