Parallel
1
Идването на Месията
1В началото беше Словото. И Словото беше с Бога. Това, което бе Бог, беше Словото.2Словото беше с Бога в началото.3Всичко бе създадено чрез него и нищо не бе създадено без него.4В него бе животът и този живот донесе светлина на хората.5Светлината свети в тъмнината и тъмнината не можа да я угаси.#угаси 1:5 Или: „разбере, схване“.
6Бог изпрати човек на име Йоан.7Той дойде като свидетел да изяви кой е светлината, за да могат всички да повярват чрез неговото послание.8Самият той не беше светлината, но дойде, за да свидетелства за светлината.9В света идваше истинската светлина, която осветлява всеки човек.
10Той бе в света и светът бе създаден чрез него, но светът не го позна.11Той дойде в собствения си свят, но народът му не го прие.12На тези обаче, които го приеха и повярваха в него, той даде правото да станат Божии деца –13деца, родени не по естествения начин, нито по човешко желание или съпружеска воля, а родени от Бога.
14Словото стана човек и живя между нас. И видяхме славата#слава Едно от специалните качества на Бога. Често думата означава «светлина» и се отнася до начина, по който Господ се явява на хората. Понякога смисълът е «величие» или «власт» и посочва онова с нищо несъпоставимо и неизмеримо по човешки божествено величие. Идеята за чест или почит също може да присъства, особено в изрази на хваление и поклонение. му – слава на единствения син на Отца. Той бе пълен с благодат и истина.15За него свидетелства Йоан, като провъзгласяваше: „Ето този, за когото казвах: «Този, който идва след мен, ме превъзхожда във всичко, защото е съществувал преди мен.»“
16Поради всичко, което е Синът,#всичко, което е Синът 1:16 Букв.: „От неговата пълнота“, вероятно „пълнотата на неговата благодат и истина.“ Вж. стих 14. ние всички получихме от него благословение след благословение.#благословение след благословение 1:16 Букв.: „благодат върху благодат“.17Законът беше даден чрез Моисей, но благодатта и истината дойдоха чрез Исус Христос.18Никой никога не е виждал Бога. Единственият Син, който е Бог и е най-близо до Отца, ни го разкри.#Единственият Син … разкри 1:18 Или, по-буквално: „Единственият Бог, който е най-близо до Отца, ни го разкри.“ Според някои гръцки ръкописи: “Единственият Син е най-близо до Отца и ни го разкри.“
Свидетелството на Йоан Кръстител
19Ето какво бе свидетелството на Йоан, когато юдейските водачи в Ерусалим изпратиха при него няколко свещеници и левити#левити Представители от рода на Левий, които помагат на юдейските свещеници в храма. да го попитат: „Кой си ти?“
20Той им отговори открито, без да се отклонява от въпроса: „Аз не съм Месията.#Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.
21„Тогава кой си? – попитаха те. – Илия#Илия Виден израелски водач и Божий пророк в продължение на 25 години до ок. 850 г. пр. Хр. По времето на Исус евреите са очаквали Илия да дойде отново, преди Месията. Вж. Мал. 4:5-6.?“
„Не“ – отговори той.
„Пророкът,#Пророкът 1:21 Споменат още в 1:25. Вероятно се има предвид пророкът, който Бог ще изпрати. Вж. Втор. 18:15-19. когото очакваме?“
„Не“ – отвърна Йоан.
22Тогава те го попитаха: „Кой си ти? Отговори ни, за да кажем на онези, които ни изпратиха. Как ще наречеш себе си?“
23Йоан им отвърна с думите на пророк Исая:
„Аз съм гласът на човек,
който вика в пустинята:
«Прокарайте прав път за Господа!»“
24Тези хора бяха изпратени от фарисеите.#фарисеи Еврейска религиозна група, която твърди, че стриктно спазва всички еврейски закони и обичаи.25Те го попитаха: „Ако не си Месията, Илия или Пророкът, когото очакваме, защо тогава кръщаваш#кръщавам Гръцка дума, която означава „потапям или погребвам някого или нещо във вода за кратко време“. хората?“
26Йоан отговори: „Аз кръщавам с вода, но сред вас има Един, когото не познавате.27Той идва след мен и аз не съм достоен дори връзките на сандалите му да развържа.“
28Това се случи във Витания, на другия бряг на река Йордан, където Йоан кръщаваше.
Исус – Божието Агне
29На следващия ден Йоан видя запътилия се към него Исус и каза: „Вижте, това е Божието Агне, което премахва греховете на света!30За него говорих, когато казах: «След мен ще дойде човек, който ме превъзхожда във всичко, защото е съществувал преди мен.»31Самият аз не знаех кой е, но дойдох да кръщавам с вода, за да може Израел да го познае.“
32Тогава Йоан даде това свидетелство: „Видях Духа да се спуска от небето като гълъб и да остава върху него.33Самият аз все още не знаех кой е той, но Онзи, който ме изпрати да кръщавам с вода, ми каза: «Ще видиш Духа да се спуска и да остава върху някого. Той е този, който кръщава със Святия Дух.»34Аз видях това и свидетелствам, че той е Божият Син.“
Първите ученици на Исус
35На следващия ден Йоан отново беше там с двама от учениците си.36Когато видя Исус да минава, той каза: „Вижте! Това е Божието Агне.“
37Двамата ученика чуха думите му и тръгнаха след Исус.38Исус се обърна, видя ги как вървят след него и ги попита: „Какво търсите?“
Те му казаха: „Рави (което в превод означава „Учителю“), къде живееш?“
39„Елате и ще видите“ – отговори им той. Беше около четири часа. Те тръгнаха с Исус, видяха къде живее и останаха с него през този ден.
40Единият от двамата мъже, които чуха думите на Йоан и последваха Исус, беше Андрей, братът на Симон Петър.41Той веднага намери брат си Симон и му каза: „Намерихме Месията.#Месията „Помазаникът“ (Христос) или Божият избраник.“ (което в превод означава „Христос“#Христос 1:41 „Помазаникът“ или Божият избраник.)
42След това доведе Симон при Исус, който го погледна и каза: „Ти си Симон, синът на Йоан. Ще се наричаш Кифа.“ (което в превод означава „Петър“#Петър 1:42 Гръцкото име „Петър“, както и арамейското „Кифа“ означават „камък“.)
43На следващия ден Исус реши да отиде в Галилея. Намери Филип и му каза: „Последвай ме!“44Филип беше от Витсаида, града, в който бяха родени Андрей и Петър.45Филип откри Натанаил и му каза: „Намерихме онзи, за когото Моисей пише в закона и за когото са писали пророците. Това е Исус от Назарет, синът на Йосиф.“
46Натанаил попита: „Нима може нещо добро да дойде от Назарет?“
Филип отговори: „Ела и сам ще видиш.“
47Исус видя запътилия се към него Натанаил и каза за него: „Този човек е истински израелтянин и може да му се вярва.#може да му се вярва 1:47 Букв. «в когото няма коварство». В Стария Завет другото име на Израел, Яков, се обяснява с думи, които значат „коварство“, „измама“ или „хитрост“ – качества, с които е бил широко известен. Вж. Бит. 27:35,36.
48Натанаил попита: „Откъде ме познаваш?“
Исус отговори: „Видях те, когато беше под смокиновото дърво, преди Филип да те повика.“
49Тогава Натанаил каза: „Учителю, ти си Божият Син. Ти си царят на Израел.“
50Исус отговори: „Ти повярва, само защото ти казах, че съм те видял под смокиновото дърво? Ще видиш още по-удивителни неща от това!“51После добави: „Уверявам ви: ще видите небето да се разтваря и Божиите ангели да се издигат и спускат#Божиите … спускат 1:51 Цитат от Бит. 28:12. върху Човешкия Син.#Човешкият Син Името, с което Исус най-често говори за себе си. На староеврейски или арамейски фразата означава «човешко същество» или «човечество», но в Дан. 7:13-14 тя се използва за бъдещия спасител и цар – Месията, който Бог ще изпрати да спаси хората.