Matthew 1
CRJRNT
1
Aniyuuh aweyuuh e ihtaayich kaa uhchi aanische pimaatisiit Jesus
Luke 3.23-38
1Jesus Christ nika aayimuumaau. Niishtam utaanischesiim e ihtaayich nika uhchi chihchipayihtaan e aayimuumak. Aniyaanaa chisheuchimaau David ekw maak aniyaana Abraham e ihtaayich chii uhchi aanische pimaatisiyuu.
2Abraham maak Isaac chii ukusisuu, ekw maak Isaac Jacob chii ukusisuu, Jacob maak Judah chii ukusisuu ekw maak aniyuu wiichishaaniyuuh, 3Judah maak chii ukusisuu Perez ekw maak Zerah, Tamar maak chii ukaawiyuuch. Perez maak chii ukusisuu Hezron, Hezron maak chii ukusisuu Ram. 4Ram maak chii ukusisuu Amminadab, Amminadab maak chii ukusisuu Nahshon, Nahshon maak chii ukusisuu Salmon. 5Salmon maak chii ukusisuu Boaz, Rahab chii ukaawiyuu. Boaz maak chii ukusisuu Obed, Ruth chii ukaawiyuu. Obed maak chii ukusisuu Jesse, 6Jesse maak Chisheuchimaau David chii ukusisuu.
David maak Solomon chii ukusisuu, Uriah maak wiichiskweuyuuh chii ukaawiyuu Solomon. 7Solomon maak chii ukusisuu Rehoboam, Rehoboam maak chii ukusisuu Abijah. Abijah maak chii ukusisuu Asa, 8Asa maak chii ukusisuu Jehoshaphat, Jehoshaphat maak chii ukusisuu Jehoram. Jehoram maak chii ukusisuu Uzziah, 9Uzziah maak chii ukusisuu Jotham, Jotham maak chii ukusisuu Ahaz. Ahaz maak chii ukusisuu Hezekiah, 10Hezekiah maak chii ukusisuu Manasseh. Manasseh maak chii ukusisuu Amon, Amon maak Josiah chii ukusisuu. 11Josiah maak chii ukusisuu Jechoniah kaye aniyuu wiichishaaniyuuh. Eukw uyuu mekwaach anichii Israel iinuuch anite Babylon kaa ituhtahaakanuutwaau e maakunaakanuutwaau.
12Shaash maak anichii iinuuch anite Babylon chii ihtaauch anite kaa ituhtahaakanuutwaau, ekw Jechoniah kaa ukusisit, Shealtiel chii ishinihkaateu. Shealtiel maak Zerubbabel chii ishinihkaasuyuuh ukusisa. 13Zerubbabel maak chii ukusisuu Abiud, Abiud maak chii ukusisuu Eliakim, Eliakim maak chii ukusisuu Azor, 14Azor maak chii ukusisuu Zadok, Zadok maak chii ukusisuu Achim, Achim maak chii ukusisuu Eliud, 15Eliud maak chii ukusisuu Eleazar, Eleazar maak chii ukusisuu Matthan, Matthan maak chii ukusisuu Jacob, 16Jacob maak Joseph chii ishinihkaasuyuuh ukusisa, eukw maak uyuuh Mary kaa unaapemit. Eukw uyuuh Mary kaa ukaawiyit Jesus an Christ kaa ishinihkaataakanuut.
17Neushaap maak chii tashuuch uchii uhtaawiimaauch kaye ukusisimaauch anite Abraham e ihtaayich e chii uhchi aanische pimaatisiitwaau anite David e ihtaat ishi. Neushaap kaye chii tashuuch David e ihtaayich e chii uhchi aanische pimaatisiitwaau uhtaawiimaauch anite ishi iskutak kaa maakunaakanuutwaau iinuuch anite Babylonihch kaa ituhtahaakanuutwaau. Ekut miin neushaap kaa uhchi aanische pimaatisiitwaau uhtaawiimaauch anit uhchi anite maak ishi Christ kaa pimaatisiit.
Jesus kaa pimaatisiit
Luke 2.1-7
18Maau maak kaa ispayiyich iskutak che pimaatisiit Jesus. Mary, aniyuuh Jesus che ukaawiit chipaa niipuuch aniyuu Joseph, mikw maak eshkw ekaa uhchi niipuutwaau chii chischeyihtam Mary e kanuweyimaausut. Aniyuu maak awaasha kaa ayaawaat Kaa payehchisiyich Ahchaahkwa chii ihtuutaakuu chechii ayaawaat. 19An maak naapeu Joseph muush kuiskw kaa wii ihtit chii iteyihtaakusuu. Iskutak maak chescheyimaat Mary e kanuweyimaausuyich namui uhchi nituweyimeu nitawiin chechii itaachimaakanuyich anite e mihchetinaanuyich ekw kaa kakweteyihtahk chiyaam chechii nakataat. 20Mekwaach uyuu e maamituneyihtahk, iskutak maak nepaat, Utipeyihchikeu utenichilamiyuuh chii nuukushiishtaakuu upuwaamuwinihch e itikut, “Joseph, chiya aniyaa David aanische ukusisa, ekaawii kushtaach chechii wiichimat Mary wesh Kaa payehchisiyich Ahchaahkwa chii ihtuutaakuu chechii ayaawaat aniyuu awaasha. 21Kata naapeshiiwiyuuh aniyuuh utawaashiimh, Jesus chika ishinihkaataawaau, wesh eukw uu che pimaachihaat aweyuu umachaatisiiwiniihch uhchi.” Eukw uyuu kaa itikut Joseph aniyuu enchila.
22Eukun nihaau kaa ispayiyich taan kaa pechi itweyikupanenh Utipeyihchikeu uchischiwehiichesiimh kaa itweyich, 23“Ishkwesh ekaa wiiskaat uhchi chischeyimakut naapeu chika ayaaweu awaasha, chika naapeshiiwiyuuh maak, Immanuel chika ishinihkaataakanuu.” Chishemanituu e pechi ihtaat utah e ihtaayihkw ishi itweshtamuwaataakanuu uu ishinihkaasuwin.
24Iskutak maak wenishkaat Joseph, chii ihtuutam taan kaa itashumikut aniyuu Utipeyihchikeu utenchilamiyuuh, chii wiichimeu aniyuuh Mary. 25Mikw maak namui wiiskaat uhchi pischeyimeu paatishkaan kaa pimaatisiyich aniyuu utawaashiimiyuuh. Joseph maak Jesus chii ishinihkaateu aniyuu awaasha.

Southern East Cree - Roman script New Testament © Wycliffe Bible Translators, Inc. and Canadian Bible Society, 2001.

Learn More About Chishemanituu Utayimuwin: Kaa Uskaach Testament