YouVersion Logo
Search Icon

Matɛhɛ 1

1
Yesu wãlɛ myar
(Luke 3.23-38)
1Yãhã ke Yesu Crise yĩŋ yi nwoŋ gii laam wo, ke nwoŋ wãlɛ myar nde, te yrũhũ nwo. Tuhufar na, Yesu Crise pye Dawide kur kuɛ puee, Dawide -sẽ pye Brama kur kuɛ puee.
2Pe wãlɛ myar nde:
Brama pye Yisyake tuhufua,
Yisyake -sẽ pye Dyakuba tuhufua,
Dyakuba -sẽ pye Yudaha ye tuhufua u cĩĩfa ne.
3Yudaha pye Farɛhɛ ye tuhufua, Saraha ne; Tamar pye pe nahafua;
Farɛhɛ -sẽ pye Yɛsroŋ tuhufua,
Yɛsroŋ -sẽ pye Araŋ tuhufua.
4Araŋ -sẽ pye Aminada tuhufua,
Aminada -sẽ pye Nasũũ tuhufua,
Nasũũ -sẽ pye Samu tuhufua.
5Samu pye Baasya tuhufua, Arabe pye u nahafua.
Baasya pye Wobɛdi tuhufua, Wurti pye u nahafua.
Wobɛdi pye Yisay tuhufua,
6Yisay -sẽ pye u yĩŋfua Dawide tuhufua.
Dawide pye Salmuu tuhufua, u nahafua pye Yuri cɔɔ.
7Salmuu -sẽ pye Worbua tuhufua,
Worbua -sẽ pye Dabya tuhufua,
Dabya -sẽ pye Yasaha tuhufua.
8Yasaha -sẽ pye Yosafaha tuhufua,
Yosafaha -sẽ pye Yoraŋ tuhufua,
Yoraŋ -sẽ pye Yosyase tuhufua.
9Yosyase -sẽ pye Syataŋ tuhufua,
Syataŋ -sẽ pye Yakasyi tuhufua,
Yakasyi -sẽ pye Secas tuhufua.
10Secas -sẽ pye Manasyɛ tuhufua,
Manasyɛ -sẽ pye Manɔ tuhufua,
Manɔ -sẽ pye Syosya tuhufua.
11Syosya pye Syekonya ye tuhufua u cĩĩfa ne; koo cãã kẽ pe bii Yiisrɛfa yigi ga fãnga na kãntraha gaa na, pe naa n yee Babilɔn.
12Pe bii Yiisrɛfa yigi ga fãnga na koo Babilɔn kãntraha na, loo kur ye, Syekonya pye Salatel tuhufua,
Salatel -sẽ pye Sohobal tuhufua.
13Sohobal -sẽ pye Yabuhu tuhufua,
Yabuhu -sẽ pye Lyasyim tuhufua,
Lyasyim -sẽ pye Yasɔɔ tuhufua.
14Yasɔɔ -sẽ pye Sadoke tuhufua,
Sadoke -sẽ pye Kimu tuhufua,
Kimu -sẽ pye Ledyuhu tuhufua.
15Ledyuhu -sẽ pye Lesyari tuhufua,
Lesyari -sẽ pye Matãŋ tuhufua,
Matãŋ -sẽ pye Dyakuba tuhufua.
16Dyakuba pye Yosɛfe tuhufua, Yosɛfe wii tuu pye Maari puai. U Maari woo kẽ tuu pye Yesu nahafua, Yesu wii u ma u Crise, ke yĩntaha kẽ, u Yãhã Yĩndefua.
17Ma gbe Brama na, ma ba nɔ Dawide na, wãlɛ sẽnsye resyar pye. Ma gbe Dawide na, ma ba nɔ cãã gii na pe bii Yiisrɛfa yigi ga fãnga na Babilɔn kãntraha na, wãlɛ sẽnsye resyar pye. Ma gbe Yiisrɛfa wãyigi cãã na, ma ba nɔ u Crise wãsee cãã#1.17 Yesu wãsee cãã na, pe Yiifee- bii yir wa Babilɔn wo, ma dur ga pe kãntraha na. na, wãlɛ sẽnsye resyar pye.
Yesu Crise wãsee
(Luke 2.1-7)
18Yesu Crise tuu see mii syi dyaŋ le nde: Pe ba yɛr u nahafua Maari wãwãã wĩĩ na cɔɔ naa waa kẽ, u myaha ba kẽ Yosɛfe. Yosɛfe sẽ ba u cã wa gɛ cã wa cɔɔ ye, Yãhã Yrã Fãnga n u Maari ta u n nii lai ne. 19U Yosɛfe wii tuu -sẽ ga ba nii u puai, u pye naweeyɔ̃. U sẽ naa n traha u Maari lai wĩĩ gbe yi nanihi wo ye, u n yee woo ga koho kuã u na, waa gɛ ma n yi le cãŋ na ye.
20U pye too laangar na; per gaa tuu ba sã wãy, yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ waa n pa u ye mlũhũ wo, ma ba u pye ma yee: «Yosɛfe, yĩŋfua Dawide kur, maʼa n fya Maari wãsyaŋ na cɔɔ ye. Ma sẽ yãã, Yãhã Yrã Fãnga kẽ ke ta u n nii lai ne. 21U ga ba naa kicar see, ma ba u myaha taha Yesu, ke yĩntaha kẽ Syayahafua; ma sẽ yãã, u ga ba u nawee- sya yaha kapee- wãpyeŋ koho wo.» 22Yãhã ke bii kai lii cãã pãã yaha ke kaplãŋ tɔ̃rfua waa yɛ̃ ne, loo kai ne le nii n pye loo yale wo. U bii yee:
23«U capua wii tuu sẽ naa cã wa ye,
u ga nii lai ne, u ba naa kicar see.
Pe ga ba u myaha taha Manuɛl.»
Ke Manuɛl yĩntaha kẽ, Yãhã ma wo ne.
24Yosɛfe n ba yir pe wãy na. Lii u yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ ba yar u na, u n loo pye, ma Maari sya cɔɔ. 25U sẽ -sẽ naa n sãy u ne ye, u n sya ba u naa kicar see. Yosɛfe n u myaha taha Yesu.

Currently Selected:

Matɛhɛ 1: xrb

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy