Khải-huyền 12:6

Khải-huyền 12:6 VIE1925

Còn người đàn-bà, thì trốn vào đồng vắng, tại đó người đã có một nơi ở mà Đức Chúa Trời đã sửa-soạn cho, để nuôi mình trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Share