Khải-huyền 12:18

Khải-huyền 12:18 VIE1925

Con rồng đứng trên bãi cát của biển.
VIE1925: Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
Share