Thi-thiên 97:10

Thi-thiên 97:10 VB1925

Hỡi những kẻ yêu-mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét sự ác: Ngài bảo-hộ linh-hồn của các thánh Ngài, Và giải-cứu họ khỏi tay kẻ dữ.
VB1925: Kinh Thánh Bản Truyền Thống 1925
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi-thiên 97:10