Matyu 1
TYAPNT

Matyu 1

1
Nche A̱yaatyia̱ A̱khwop Yesu Kristi
1Á̱si̱ bani bya yet nche a̱yaatyia̱ a̱khwop Yesu a̱ yet Kristi, a̱tyu nang A̱gwaza kup gu tyok a̱ni. Nggu wa yet a̱ka̱mbwon Da̱wuda ma̱ng Ibrahim.
2Ibrahim wa yet a̱tyia̱ Ishaku.
Ishaku si̱ yet a̱tyia̱ Yakubu.
Yakubu si̱ yet a̱tyia̱ Yahuda ma̱ng á̱na̱nyiuk Yahuda ba.
3Yahuda si̱ yet a̱tyia̱ Fa̱risa ma̱ng Zera (a̱yang mba wu wa ku yet Tama).
Fa̱risa si̱ yet a̱tyia̱ Ha̱sa̱ron.
Ha̱sa̱ron si̱ yet a̱tyia̱ A̱ram#1:3 Wa̱i a̱lyiat: Á̱ si̱ bu ngyei A̱ram Ram. 1TNA 2:9-10..
4A̱ram si̱ yet a̱tyia̱ A̱minadap.
A̱minadap si̱ yet a̱tyia̱ Nashon.
Nashon si̱ yet a̱tyia̱ Salmun.
5Salmun si̱ yet a̱tyia̱ Bowat
(a̱yang nggu wu wa ku yet Rahab).
Bowat si̱ yet a̱tyia̱ Obed
(a̱yang nggu wu wa ku yet Rut).
Obed si̱ yet a̱tyia̱ Yesi.
6Yesi si̱ yet a̱tyia̱ a̱gwam#1:6 Wa̱i a̱lyiat: Kyiak neet da̱ a̱gwam Da̱wuda ma̱ a̱da̱dei zwunzwuo a̱taa si̱ nat da̱ Jehoyakim ma̱ a̱da̱dei zwunzwuo swak ma̱ a̱feang (6-12), a̱mgba̱m ba ku yet á̱gwam bya. Da̱wuda.
A̱gwam Da̱wuda si̱ ma ngyet a̱tyia̱ Solomon.
(A̱yang byin Solomon wu wa ku yet Ba̱sheba a̱byii̱k a̱tyo a̱khwu, nang á̱ ku ngyei Uriya a̱ni).
7Solomon si̱ yet a̱tyia̱ Ra̱habam.
Ra̱habam si̱ yet a̱tyia̱ A̱biya.
A̱biya si̱ yet a̱tyia̱ Asa#1:7 Wa̱i a̱lyiat: Á̱ si̱ bu ngyei Asa Asaf. 1TNA 3:10..
8Asa si̱ yet a̱tyia̱ Ja̱hushafat.
Ja̱hushafat si̱ yet a̱tyia̱ Joram#1:8a Wa̱i a̱lyiat: Á̱ si̱ bu ngyei Joram Ja̱horam. 1Á̱gw 22:50; 1TNA 3:11..
Joram si̱ yet a̱tyia̱#1:8b Wa̱i a̱lyiat: A̱gwam Joram wa ku yet a̱tyia̱ a̱khwop a̱naai wu da̱ a̱vwuo a̱gwam Uziya. Uziya.
9Uziya si̱ yet a̱tyia̱ Jotam.
Jotam si̱ yet a̱tyia̱ Ahaz.
Ahaz si̱ yet a̱tyia̱ Hezikiya.
10Hezikiya si̱ yet a̱tyia̱ Ma̱nasa.
Ma̱nasa si̱ yet a̱tyia̱ Amon#1:10 Wa̱i a̱lyiat: Á̱ si̱ bu ngyei Amon A̱mot. 1TNA 3:14..
Amon si̱ yet a̱tyia̱ Josiya.
11Josiya si̱ yet a̱tyia̱#1:11a Wa̱i a̱lyiat: A̱gwam Josiya si̱ yet a̱tyia̱ a̱khwop a̱gwam Jehoyakim. Jehoyakim#1:11b Wa̱i a̱lyiat: Á̱ si̱ bu ngyei Jehoyakim Jekoniya ku Jehoyakin. 2Á̱gw 24:6; 1TNA 3:16. ma̱ng á̱na̱nyiuk nggu ba.
(Á̱ ku tyei mba di̱n jen ji nang á̱ ku nya̱baat á̱niet Isi̱rela ba á̱ nat ndyo mi̱ khwo ma̱ a̱byin Babila ka a̱ni.)#1:11 2Á̱gw 24:14-15; 2TNA 36:10; Iri̱ 27:20.
12Nang ba̱ ku ntyak khwo hu ma̱ a̱byin Babila ka a̱ni,#1:12 Wa̱i a̱lyiat: Nang á̱niet Isi̱rela ba ku ntyak khwo hu ma̱ a̱byin Babila ka a̱ni, a̱yaakwak a̱son ba, ba̱ bu ku yet á̱gwam bah.
Jehoyakim si̱ yet a̱tyia̱ Sha̱li̱tiyel.
Sha̱li̱tiyel si̱ yet a̱tyia̱ Za̱rubabel.
13Za̱rubabel si̱ yet a̱tyia̱ Abihudu.
Abihudu si̱ yet a̱tyia̱ A̱li̱yakim.
A̱li̱yakim si̱ yet a̱tyia̱ Azuro.
14Azuro si̱ yet a̱tyia̱ Za̱dok.
Za̱dok si̱ yet a̱tyia̱ A̱kim.
A̱kim si̱ yet a̱tyia̱ A̱li̱yudu.
15A̱li̱yudu si̱ yet a̱tyia̱ A̱li̱yazar.
A̱li̱yazar si̱ yet a̱tyia̱ Ma̱tana.
Ma̱tana si̱ yet a̱tyia̱ Yakubu.
16Yakubu si̱ yet a̱tyia̱ Isuu a̱tyok Ma̱ryamu a̱ byin Yesu a̱ yet Kristi, a̱tyu nang A̱gwaza kup gu tyok a̱ni.
17Nche a̱yaatyia̱ a̱khwop Yesu nang á̱ fang neet di̱ njen Ibrahim ba̱ng si̱ nat da̱ a̱gwam Da̱wuda a̱ni, nche swak ma̱ naai nia.
Neet da̱ a̱gwam Da̱wuda si̱ nat jen nang á̱ nya̱baat mba á̱ nat ndyo mi̱ khwo hu ma̱ a̱byin Babila ka a̱ni, nche swak ma̱ naai nia.
Neet di̱ ya̱baat á̱niet Isi̱rela nat ndyo Babila ba̱ng ba̱ tat byin Yesu a̱ yet Kristi, a̱tyu nang A̱gwaza kup gu tyok a̱ni, nche swak ma̱ naai nia.
Byin Yesu A̱ yet Kristi A̱tyu nang A̱gwaza Kup gu Tyok a̱ni
(Luk 2:1-7)
18A̱ni wa nang byin Yesu a̱ yet Kristi, a̱tyu nang A̱gwaza kup gu tyok a̱ni, ndi. Di̱n jen nang Isuu ma̱ng Ma̱ryamu, a̱yang Yesu wu, ku nda̱p si̱sak ba̱ na nnyia̱ nyeang a̱ni, neet nang ba̱ ka̱n nyia̱ nyeang hu bah, á̱ si̱ li nang gu shya̱ ma̱ng shya̱ neet di̱n chet A̱za̱za̱rak Ntswa.#1:18 Luk 1:27. 19Mat nang a̱sak nggu wu Isuu ku ngyet a̱tsotswat a̱yin wa a̱ni, a̱ si̱ chat a̱ ghwut kpa̱sai a̱ tyia̱ Ma̱ryamu nsum bah. A̱ si̱ nyia̱ a̱di̱dam, a̱ tyat si̱sak hu da̱ bang.
20Di̱n jen ji nang gu nshya̱ ma̱ a̱di̱dam wu a̱ni, a̱ta̱m tswa A̱gwaza a̱ghyang si̱ bai da̱ a̱vwuo gu ma̱ laat, a̱ si̱ nyia̱, “Isuu nggwon Da̱wuda, yok fa̱k a̱wun di̱ bwuo Ma̱ryamu a̱ yet a̱kyuo ang bah! Mat shya̱ gu shya̱ ndyo a̱ni, ku neet di̱n chet A̱za̱za̱rak Ntswa hwa. 21A̱wot a̱ na byin nggwon a̱sam, a na ntyia̱ nggu a̱lyoot ‘Yesu#1:21 Wa̱i a̱lyiat: Yesu fa, “A̱gwaza san zi̱t.”.’ Mat a̱lyoot ka fa, nggu wa na san á̱niet nggu ba da̱ a̱ka̱tuk nyia̱ mba wu.”
22A̱mgba̱m nkyang nani bai ma̱ cha̱chaat ma̱ng kyang hu nang A̱gwaza ku hyia̱ a̱bwonu Ishaya a̱ta̱m a̱kwonu nggu wu, nyia̱,
23“Nggwon neam di̱ ka̱ ka̱n myia̱
ma̱ng a̱tyok a̱ni bah,
na shya̱ shya̱!
Ka̱ byin nggwon a̱sam,
á̱ na ngyei nggwon a̱kya ‘Imaniet.’
A̱lyoot ‘Imaniet’ ka fa,
‘A̱gwaza shya̱ dundung ma̱ng a̱nzi̱t.’ ”#1:23 Ish 7:14.
24Nang Isuu nshyip mi̱ nda na a̱ni, a̱ si̱ nyia̱ ma̱ cha̱chaat ma̱nang a̱ta̱m tswa A̱gwaza wu ntak ma̱ng a̱nggu a̱ni. A̱ si̱ bwuo Ma̱ryamu, a̱ si̱ yet a̱kyuo nggu.
25A̱wot Isuu du myia̱ ma̱ng Ma̱ryamu bah, ba̱ng si̱ nat jen nang gu mbyin nggwon a̱sam nggu ka a̱ni. A̱ si̱ tyia̱ nka a̱lyoot “Yesu.”#1:25 Luk 2:21.

© 2015, The Nigeria Bible Translation Trust and Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About A̠lyiat A̠gwaza na di̠n Tyap: A̠li̠ka̠uli A̠fai