N. Matu 2
MACETN
2
II. CAIB.
Tairgsichean nan daoine glice: an turus doʼn Eipheit: murt nan naoidheanan.
1Nuair a rugadh ma ta Iosa ann am Bethlehem Iuda, an lài righ Herod, seall, thainig daoine glice as an aird-an-ear gu Ierusalem,
2A g-radh: Càite a bheil esan a rugadh ʼna righ nan Iudhach? Oir chunnaic sinn a reul san aird-an-ear, agus thainig sinn a thoirt aoraidh dha.
3Agus air do righ Herod so a chluinntinn, bha e fo bhruaillean, agus Ierusalem uile maille ris.
4Agus a cruinneachadh nan ard-shagart uile, agus Sgriobhaichean a phobuill, dhʼfheoraich e dhiu càite an robh Criosta ri bhreith.
5Us thuirt iad ris: Am Bethlehem Iuda: oir mar so chaidh a sgriobhadh leis an fhaidh:
6 Agus thusa Bhethlehem an tir Iuda, cha tu idir is lugha measg priomh-bhailtean luda: oir asadsa thig a mach ceannard, a riaghlas mo phobull Israel.
7An sin Herod a gairm nan daoine glice fos n-iosail, dhʼfhiosraich e dhiu gu dichiollach an t-àm air am fac iad an reul:
8Agus gan cur do Bhethlehem, thuirt e: Rachaibh, ʼs cuiribh forfhais gu dichiollach air an naoidhean, ʼs nuair a gheobh sibh e, thugaibh fios dhomh air ais, los gun teid mi fhein a thoirt aoraidh dha.
9Nuair chual iadsan an righ, dhʼfhalbh iad: agus, seall, chaidh an reul a chunnaic iad san ear rompa, gus an tainig i, ʼs na stad i fos cionn an aite anns an robh an leanabh.
10Agus a faicinn na reil rinn iad aoibhneas le mor thoil-inntinn.
11ʼSa gabhail a stigh doʼn tigh, fhuair iad an naoidhean maille ri Moire a mhathair, agus a tuiteam sios thug iad aoradh dha; ʼsa fosgladh an ionmhais, thairg iad dha tiodhlacan, òr, tùis, agus mirr.
12ʼSa faighinn freagairt ʼnan cadal, gun iad a thilleadh gu Herod, chaidh iad air ais rathad eile doʼn duthaich fhein.
13ʼS an deigh dhaibh falbh, seall, chunnacas aingeal an Tighearna le Ioseph ʼna chadal, a g-radh: Eirich, ʼs gabh an leanabh ʼs a mhathair, agus teich doʼn Eipheit; us fan an sin gus an innis mi dhut. Oir tachraidh gun sir Herod an leanabh gus a sgrios.
14Agus a g-eirigh ghabh e an leanabh ʼs a mhathair san oidhche, agus chaidh e lethtaobh doʼn Eipheit:
15Agus bha e an sin gu bàs Heroid: los gun coimhlionteadh an ni a labhair an Tighearna leis an fhaidh, a g-radh: As an Eipheit ghairm mi mo Mhac.
16An sin Herod a faicinn gun deach a mhealladh leis na daoine glice, dhʼeirich fhearg gu mor; ʼsa cur luchd-millidh mharbh e gach leanabh-gille, a bha am Bethlehem agus ʼna criochan gu leir, a bha dà bhliadhnʼ a dhʼaois us fodha, air reir na time a dhʼfheoraich e gu mean dhe na daoine glice.
17An sin choimhlionadh na labhair am faidh Ieremias, a g-radh:
18 Chualas guth ann an Rama, tuireadh us bròn ro-mhor; Rachel a caoidh a cloinne, ʼs cha ghabhadh i furtachd, chionn nach maireann iad.
19Ach nuair dhʼeug Hèrod, seall, chunnacas aingeal an Tighearna le Ioseph ʼna chadal san Eipheit,
20A g-radh: Eirich, us gabh an leanabh ʼs a mhathair, agus falbh gu talamh Israil. Oir tha iad marbh a dhʼiarr beatha an leinibh.
21Dhʼeirich e, us ghabh e an leanabh ʼs a mhathair, agus thainig e gu talamh Israil.
22Ach a cluinntinn gun do righich Archelaus ann an Iudéa an aite ʼathar, Herod, bha sgàth air a dhol an sin: ʼs air dha rabhadh fhaighinn ʼna chadal, chaidh e a lethtaobh gu criochan Ghalile:
23Agus thainig e, ʼs ghabh e comhnuidh ann am baile ris an canar Nasareth: chum gun coimhlionteadh na labhradh leis na faidhean: gun canar Nasaréach ris.

© Scottish Bible Society 2017

© Comann Bhìoball na h-Alba 2017

Learn More About Tiomnadh Nuadh (MacEachen) 1875