Vuivuni 2
NLG
2
1Keri ke, mete goni sokoi tua na kokou mana pari, mana lei totobo soko igaa. 2Mi tana vituni na dani, God te aheahe ilokana, te sokoi tua nina lei lutu. 3Ma God te vautoa e vituni na dani, me vaa tabua na pukuna aeni na dani te aheahe iga me sokoi nina lei lutu. 4Aeni te ghaghua iga na goniana na kokou mana pari.
Mi tana bona God, tara holoa nia Yahweh, te gonia na kokou mana pari, 5me taho mua siki ghai pana vuavua ke totolo tana pari, na pukuna Yahweh God te mua nia vetena mai mua na uha. Me taho mua siki sakai igaa ke lutu tana pari. 6Mete dato mai na beti vuvungana na pari, me bobona na pari. 7Ma Yahweh God te gonia na tinoni, nia na pughu ni pari.#2:7 mane ... pari Tana leu ni Jew, na bosa vania na mane, “'adam” te vagha na bosa vania na pari “'adamah.” Me aheahe savua nia na aheahe ni vola tana ihuna, mana tinoni te loghoa na vola.
8Keri ke Yahweh God te suba na leghai Eden iulu, me talua iga na mane te gonia. 9Ma Yahweh God te subai na lei vata ni ghai tana leghai - te ghaugharugha, mana vangani te manilu. Mi ghobuna na leghai te talua na ghai ni vola, mana ghai ni manahana na uto mana dika.
10Na betitina te tave horu tana leghai Eden, me ke vulia na leghai, me vokai gaa e vati na base ni beti tina. 11Sakai tadira na base i Pishon, te tave talighutia na butonikomu i Havilah, te ghaha iga na gold. 12Na gold keri te uto me marabu. Mi ga ko topoa ghua na vatu utoutoa na ahana onyx, mara loghoa na ghaiuruuru tara holoa nia bdellium. 13Na ruani na basena i Gihon, te tave talighutia na butonikomu i Cush. 14Na toluni na basena Tigris, te tave talighutia ilevu uluna Asshur.#2:14 Asshur Tai mua ghilala utoa ke vagha Asshur na komu sule tana butonikomu Assyria, pe ke na ahana haulaghi vania na butonikomu Assyria. Me vatini na basena Euphrates.
15Ma Yahweh God te talua na tinoni tana leghai Eden, ge ke vatoghaa. 16Ma Yahweh God te talua vania na bosa pungisi, “Ko tangomana so na ghaniani na lei vuavuani na lei ghai tana leghai eni. 17Hauva, mo ko bei ghania gea na vangana na ghai ni manahana na uto mana dika. Ke vagha ko ghania na vavangana ke, tana bongi keri ko mate.”
18Keri ke, Yahweh God te bosa, “E mua uto ge ke ghana heghena na mane. Inau ku gonia na dolana te ulaghana ge ke hangaa. 19Keri ge Yahweh God te gonighi na lei vata ni maumanu mana manu, nia na pari. Me holara vania mai na mane ge ke talu ahadira. Mana mane te vatuahana sasakai tadira. 20Keri ke na mane te talu ahadira na lei maumanu dolo, mana lei manu soko, mana maumanu asi ghua. Hauva me mua sodoa na dolana te ulaghana ke kabu kolua me ke hangaa. 21Keri ge Yahweh God te nea Adam me maturu mate, me sipa keha sakai na huli kakasana, me mavo olia na bona te lavikeha iga. 22Ma Yahweh God te gonia na vaivine nia na huli kakasana na mane, me lavia vania mai. 23Keri ge na mane te bosa,
“Itaeni, gaia na pilena na puku ni huligu mana vinahigu.
Mu ku vatua nia na vaivine, na pukuna God te lavi horua mai tana mane.#2:23 vaivine ... mane Tana leu ni Jew na bosa vania mane te dutu vaghaa na bosa vania vaivine.
24Aeni te tughunitatea ge na mane ke sania tamana ma tinana, me ke sonikolu ta tauna, ma rogaira toro sakai vamua tana matana God. 25Sakai vamua na mane ma tauna toro sopa soesole, moro mua mamahaaghi.

Copyright © 2015 Wyciiffe Bible Translators, Inc.

Learn More About Na Rongorongo Uto nina Jesus Christ