YouVersion Logo
Search Icon

Йоан 1

1
1В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. 2То в начало беше у Бога. 3Всичко чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало. 4В Него беше живот и животът беше светлината на хората. 5И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я схвана. 6Яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан. 7Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез него. 8Той не беше светлината, но свидетелства за светлината; 9това беше истинската светлина, която, идеща на света, осветлява всеки човек#или: която осветлява всеки човек, идещ на света. 10Той беше в света; и светът чрез Него стана; но светът не Го позна. 11При Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха. 12А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца – на тези, които вярват в Неговото Име; 13които се родиха не от кръв, нито от плътска воля, нито от мъжка воля, а от Бога. 14И Словото стана плът и пребиваваше#Смисълът на думата е временно пребиваване. между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина. 15Йоан свидетелства за Него и викаше, казвайки: Ето Онзи, за когото казах: Този, който идва след мен, е пред мен, понеже е бил преди мен. 16И ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат; 17защото законът беше даден чрез Мойсей, а благодатта и истината дойдоха чрез Иисус Христос. 18Никой никога не е видял Бога. Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви. 19И това е свидетелството на Йоан, когато юдеите изпратиха до него свещеници и левити от Ерусалим, за да го попитат: Ти кой си? 20Той изповяда и не отрече, а изповяда: Не аз съм Христос. 21И го попитаха: Тогава какво си? Илия ли си? Каза: Не съм. Пророкът ли си? И отговори: Не. 22На това му казаха: Кой си, за да дадем отговор на онези, които са ни пратили; какво казваш за себе си? 23Той каза: Аз съм „глас на един, който вика в пустинята: Прав правете пътя за Господа“, както каза пророк Исая. 24А изпратените бяха от фарисеите. 25И го попитаха, като му казаха: А защо кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито Пророкът? 26В отговор Йоан им каза: Аз кръщавам с вода, но сред вас стои Един, когото вие не познавате. 27Той е, който идва след мен, на когото аз не съм достоен да развържа ремъка на сандалите Му. 28Това стана във Витания#др. рък.: Витавара, от другата страна на Йордан, където Йоан кръщаваше. 29На следващия ден Йоан видя Иисус, че идва към него, и каза: Ето Божият Агнец, който взема греха на света! 30Този е, за когото казах: След мен идва Човек, който е пред мен, защото е бил преди мен. 31И аз не Го познавах; но затова дойдох и кръщавам с вода, за да бъде Той изявен на Израил. 32И Йоан свидетелства, казвайки: Видях Духа да слиза като гълъб от небето и да остава върху Него. 33И аз не Го познах; но Онзи, който ме прати да кръщавам с вода, Той ми каза: Онзи, над когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Той е, който кръщава със Светия Дух. 34И видях и свидетелствам, че Този е Божият Син. 35На следващия ден Йоан пак стоеше с двама от учениците си. 36И като съгледа Иисус, когато минаваше, каза: Ето Божият Агнец! 37И двамата ученици го чуха да говори така и последваха Иисус. 38И Иисус, като се обърна и видя, че Го следват, им каза: Какво търсите? А те Му казаха: Равви – което се превежда: Учителю – къде живееш? 39Каза им: Елате и ще видите. И така, те дойдоха и видяха къде живее, и останаха при Него този ден. Беше около десетият час4. 40Единият от двамата, които чуха от Йоан за Него и Го последваха, беше Андрей, брат на Симон Петър. 41Той първо намери своя брат Симон и му каза: Намерихме Месия, което се превежда: Христос. 42И го заведе при Иисус. А Иисус се вгледа в него и каза: Ти си Симон, син на Йона; ти ще се наричаш Кифа, което се превежда: камък#на гр.: Петър. 43На другия ден Иисус реши да отиде в Галилея; и намери Филип и му каза: Следвай Ме. 44А Филип беше от Витсаида, от града на Андрей и Петър. 45Филип намери Натанаил и му каза: Намерихме Онзи, за когото писа Мойсей в закона, и пророците – Иисус, сина на Йосиф, който е от Назарет. 46А Натанаил му каза: Може ли от Назарет да излезе нещо добро? Филип му каза: Ела и виж. 47Иисус видя Натанаил да идва към Него и каза за него: Ето истински израилтянин, у когото няма лукавство. 48Натанаил Му каза: Откъде ме познаваш? Иисус в отговор му каза: Преди да те повика Филип, те видях, като беше под смокинята. 49Натанаил Му отговори: Равви, Ти си Божият Син, Ти си израилевият Цар! 50Иисус в отговор му каза: Понеже ти казах: Видях те под смокинята, затова ли вярваш? По-големи неща от това ще видиш. 51И му каза: Истина, истина ви казвам: (отсега) ще виждате небето отворено и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy