Матей 1
VBG

Матей 1

1
1Родословието на Иисус Христос, Син на Давид, Син на Авраам. 2Авраам роди Исаак; Исаак роди Яков; Яков роди Юда и братята му; 3Юда роди Фарес и Зара от Тамар; Фарес роди Есрон; Есрон роди Арам; 4Арам роди Аминадав; Аминадав роди Наасон; Наасон роди Салмон; 5Салмон роди Вооз от Рахав; Вооз роди Овид от Рут; Овид роди Есей; 6а Есей роди цар Давид. Давид роди Соломон от жената на Урия; 7Соломон роди Ровоам; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса; 8Аса роди Йосафат; Йосафат роди Йорам; Йорам роди Озия; 9Озия роди Йотам; Йотам роди Ахаз; Ахаз роди
Езекия; 10Езекия роди Манасия; Манасия роди Амон; Амон роди Йосия; 11а Йосия роди Ехония и братята му във времето на преселението във Вавилон. 12А след преселението във Вавилон Ехония роди Салатиил; Салатиил роди Зоровавел; 13Зоровавел роди Авиуд; Авиуд роди Елиаким; Елиаким роди Азор; 14Азор роди Садок; Садок роди Ахим; Ахим роди Елиуд; 15Елиуд роди Елеазар; Елеазар роди Матан; Матан роди Яков; 16а Яков роди Йосиф, мъжа на Мария, от която се роди Иисус, който се нарича Христос1. 17И така, всичките родове от Авраам до Давид са четиринадесет; от Давид до преселението във Вавилон – четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христос – четиринадесет рода. 18А рождението на Иисус Христос беше така: след като майка Му Мария беше сгодена за Йосиф, преди да се бяха съединили, тя се намери бременна от Светия Дух. 19А мъжът є Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. 20Но когато мислеше това, ето, Господен ангел му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не се бой да вземеш жена си Мария, защото заченатото в нея е от Светия Дух. 21Тя ще роди син, когото ще наречеш Иисус2, защото Той е, който ще спаси народа Си от греховете му. 22А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: 23„Ето, девицата ще зачене и ще роди син; и ще Го нарекат Емануил“, което се превежда: Бог с нас. 24И така, Йосиф, като стана от сън, направи, както му заповяда Господният ангел, и взе жена си; 25но не я позна, докато тя роди първородния си син; и Го нарече Иисус.

All rights reserved (c) Veren Publishers, 2013


Learn More About Верен