Матвей 1
ШХ

Матвей 1

1
Иисус Христосой уг гарбал
1Абраһамай үри һадаһан болохо Давидай үри һадаһан Иисус Христосой уг гарбалынь иимэ:
2Абраһам болбол Исаагай эсэгэ, Исаак – Яковай эсэгэ, Яков – Иудын ба тэрэнэй аха дүүнэрэй эсэгэ байгаа. 3Иуда болбол Тамар гэдэг эхэнэрһээ Перец Зерах хоёр хүбүүтэй байгаа. Перец – Һэцрон хүбүүтэй, Һэцрон – Арам гэдэг хүбүүтэй, 4Арам – Аминадаб хүбүүтэй, Аминадаб – Нахшон хүбүүтэй, Нахшон – Салмон хүбүүтэй байгаа. 5Салмон болбол Рахаб гэдэг эхэнэрһээ Боаз хүбүүтэй болоо. Боаз Руфь хоёрһоо Обед хүбүүн түрөө. Обедһээ Иесай хүбүүн түрөө. 6-11Иесайн уг тэрэнэй хүбүүн Давид хаан залгамжалаа.
Давид хаанай захиралтаһаа эхилээд, Израилиин арад зониие хашалтаар Вавилон руу нүүлгэһэн саг хүрэтэр Иисусай элинсэг үбгэ эсэгэнэрынь иимэ: Давидай уг Соломон залгамжалаа. Соломоной эхэнь түрүүн Урия гэдэг хүнэй һамганиинь һэн. Соломонһоо Рехобоам хүбүүн, Рехобоамһаа – Абия, Абияһаа – Аса, Асаһаа – Иошафат, Иошафадһаа – Иорам, Иорамһаа – Узия, Узияһаа – Иотам, Иотамһаа – Ахаз, Ахазһаа – Езекия, Езекияһаа – Манассий, Манассийһаа – Амон, Амонһоо – Иосий түрөө. Иосийһоо Иехони болон тэрэнэй аха дүүнэрынь түрэһэн юм.
12Вавилон руу хашалтаар нүүлгэгдэһэнһэйнь хойшо Иехониһоо Залафиил гараа, Залафиилһаа Зоробабэл, 13Зоробабэлһээ – Абиуд, Абиудһаа – Елиаким, Елиакимһаа – Ацор, 14Ацорһоо – Садок, Садокһоо – Ахим, Ахимһаа – Елиуд, 15Елиудһаа – Елеазар, Елеазарһаа – Матфан, Матфанһаа – Яков, 16Яковһаа Мариятай һууһан Иосиф түрэһэн байгаа. Марияһаа Бурханай табисуурта гэжэ алдаршаһан Иисус хүбүүн түрөө. 17Иигээд, Абраһамһаа Давид хүрэтэр арбан дүрбэн үе болоно. Мүн Давидһаа эхилээд, Вавилондо нүүлгэгдэһэн саг болотор арбан дүрбэн үе, Вавилондо нүүлгэгдэһэнһээ хойшо Бурханай табисууртын түрэтэр баһал арбан дүрбэн үе болоно.
Бурханай табисуурта Иисусай түрэһэн тухай
18Бурханай табисуурта Иисус Христосой түрэһэн түүхэ иимэ: Мария эжынь хадагаа табиһан Иосиф нүхэртэйгөө гэрлэхынгээ урда Нангин Һүлдэһөө хээлитэй болоһоноо мэдэрбэ. 19Мариягай Иосиф нүхэрынь үнэн сэдьхэлтэй хүн байжа, зоной урда басаганай нэрэ муугаар хэлүүлэн бузарлахагүйн тула түрэ хуримаа шэмээгүйхэн болюулха гэжэ шиидэбэ. 20Тиигэжэ бодоод, Иосифой дууран хэбтэхэдэнь, Бурханай Эльгээмэл зүүдэндэнь үзэгдөөд, иигэжэ хэлэбэ:
«Давидай үри һадаһан Иосиф, Мариягай түрэхэ хүбүүн Нангин Һүлдэһөө бүрилдэһэн юм. Тиимэһээ ши тэрэниие һамган болгожо абахаяа бү ай. 21Тэрэшни хүбүү түрэхэ, тэрээндэ Иисус#Еврей хэлэн дээрэ энэ нэрэ «Дээдын Эзэн абарна» гэһэн удхатай юм. гэжэ нэрэ үгэхэш, юундэб гэбэл, тэрэ арад зоноо нүгэл хилэнсэгһээ абарха юм».
22Тиигэжэл Дээдын Эзэнэй лүндэншөөрөө иигэжэ дамжуулжа айладхаһаниинь бүтэбэ даа:
23«Басаган хээлитэй болоод, хүбүү түрэхэ, тэрээниие Эммануил гэжэ нэрлэхэ», энэ нэрэнь Бурхан мантай хамта байна гэһэн удхатай. 24Иосиф нойрһоо һэреэд, уданшьегүй Бурханай Эльгээмэлэй захирһан ёһоор Мариятайгаа гэрлэжэ һууба. 25Хүбүүнэйнгээ түрэтэр Иосиф һамгантайгаа хамта унтаагүй һэн. Хүбүүндээ тэрэ Иисус гэжэ нэрэ үгөө һэн.

© Институт перевода Библии, Москва, 2010


Learn More About Шэнэ Хэлсээн

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.