MATTHAI 1
MOLSBSI

MATTHAI 1

1
Jisu rizirnâ rubul ngyi
(Luk 3:23-38)
1Jisu Krista rui ryzâm dân chu: David sapâ, Abraham sapâ kyntâ: 2Abraham sapâ Isaak, Isaak sapâ Jakob, Jakob sapâ chu Juda le a parol ngyi; 3Tamar le tâ Juda nâu ngyi chu Perez le Zera yng chang; Perez sapâ Herzon, Herzon sapâ Ram, 4Ram sapâ Aminadab; Aminadab sapâ Nason, Nason sapâ Salmon, 5Rahab le tâ Salmon sapâ chu Boaz; Ruth le tâ Boaz sapâ chu Obed, Obed sapâ Jesai, 6Jesai sapâ mylal David, khanung, Uria nupui le David sapâ Solomon, 7Solomon sapâ Rehoboam, Rehoboam sapâ Abija, Abija sapâ Asa, 8Asa sapâ Jehosaphat, Jehosaphat sapâ Joram, Joram sapâ Uzia, 9Uzia sapâ Jotham, Jotham sapâ Ahaz, Ahaz sapâ Hezekia, 10Hezekia sapâ Manose, Manose sapâ Amon, Amon sapâ Josia, 11Babulon rama sokro yng senâ rang kyn Jekonia le a nâupâ ngyi rang yng nâ nyi.
12Babulona sokro yng nyng roi zounin tâ Jekonia sapâ Saltiel, Saltiel sapâ Zerubabel, 13Zerubabel sapâ Abiud, Abiud sapâ Eliakim, Eliakim sapâ Azor, 14Azor sapâ Zadok, Zadok sapâ Akim, Akim sapâ Eliud. 15Eliud sapâ Eleazar, Eleazar sapâ Mathan, Mathan sapâ Jakob, 16Jakob sapâ Joseph, Mari lompu, hâ Mari sung kân Jisu Krista yng ti chu a zir ta. 17Hikhanin Abraham atâ David tenka arui pheng kân yng chang chu sawm lyi milika, David atâ Babulona sokro rangnin yng nyng roi tenka, rui sawm lyi milika yng chang, Babulona sokro rangnin yng nyng roi kyntâ Krista zyrâ rui sawm lyi milika yng chang.
Jisu Krista zir retep
(Luk 2:1-7)
18Jisu Krista zir dân chu hikhanin â chang: A nu Mari chu Joseph le yng nyng u zounin, munkân yng in mân a, Rythâ Rythyng le tou phung â nyi tinin yng hoi ta. 19Hanung a lompu ro Joseph chu mi tha tak â chang a, hamâsik chyukân ma rang a rawthawk ta. 20Imyitinung, hâ retep chu a ryvak lâizing kyn, en raw, a rymang tyng ryvânpilâi a kyn a hawng rylang a, “Joseph, David sapâ, ny nupui Mari rang la rang tâsik chi ma raw; asik chu a phungnyi ha Rythâ Rythyng le tâ tou â chang. 21Sapâ nyi at tia; a riming chu Jisu pe raw; asik chu atak chu a mi ngyi rang yng thamaknâ kyntâ yng na mawzawk at;” tinin a ril. 22Pumâ kyntâ Pilâi mur kân ai ti sai ngyi chu pheng a hawng tung zou ta; 23“En raw, nupang rythyng luka chu phung nyi at a, sapâ nyi at, Emmanuel tinin a riming chu pe iyng,” (Emmanuel chu Pathyn yi bylap â awm tinâ â chang). 24Joseph ai in kyntâ â thou a, Pumâ Pathyn pilâi a kyn chawng ai pêk kân â thou a; a nupui rang chu a lâk a; 25imyitinung, nâu a nyi mak tenka chu inpui mak a; hanung a riming chu Jisu a pêk tâk.

Molsom New Testament - Dân Thar 

Copyright © Bible Society of India, 2015.

Used by permission. All rights reserved worldwide.


Learn More About Dân Thar NT (BSI)

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.