رومیان 13:8

رومیان 13:8 TPV

هیچ چیز به كسی مقروض نباشید، به جز محبّت به یكدیگر. کسی‌که دیگران را محبّت كند، شریعت را بجا آورده است.
TPV: مژده برای عصر جدید
Share