رومیان 13:1

رومیان 13:1 TPV

همه باید از اولیای امور اطاعت نمایند، زیرا بدون اجازهٔ خدا هیچ قدرتی وجود ندارد و زمامداران فعلی را خدا منصوب كرده است.
TPV: مژده برای عصر جدید
Share