YouVersion Logo
Search Icon

JOHN 1

1
Pinganang adi Nggen Udip
1Diŭ so ong dog napa, Pinganang taŭn mbŭh agi; Pinganang agi ngga Tapa, ka Pinganang mbŭh Tapa. 2So sibungas-i Pinganang taŭn mbŭh agi ngga Tapa. 3Ngga Ayŭh Tapa napa sopŭrŭg kayuh; mating katŭn kayuh adi dog napa bisa jadi kambŭi dŭh ngga Ayŭh. 4Pinganang inŭh adi atak udip, ka udip anŭ taban jawa ka manusia. 5Jawa anŭ nyekar darŭm karŭm, ka karŭm dŭh tungang ngarah-i.
6 Tapa pait pinyisung-I, dŭn John, 7da kidaan di sopŭrŭg daya pasar jawa anŭ, isa sopŭrŭg daya dingah ka sabah. 8Adŭp-i dŭh jawa anŭ, pak-i mandŭg di kidaan pasar jawa anŭ. 9Ati inŭh jawa adi sawŭ, adi mandŭg ka ong ka nyekar sopŭrŭg manusia.
10Pinganang mbŭh agi darŭm ong, ka sunggu Tapa mbŭh napa ong ngga Ayŭh, ong dŭh natŭng Ayŭh. 11Ayŭh di ka rais adŭp-I, pak daya rais adŭp-I dŭh trima Ayŭh. 12Pak di sopŭrŭg ngara adi trima ka sabah di Ayŭh, Ayŭh nggen hak da jadi bara anak Tapa. 13Ngara dŭh jadi anak Tapa mun gaya manusia jadi anak sama-i so tibiat manusia; adŭp Tapa inŭh Sama ngara.
14Pinganang jadi manusia ka, puno ngga pinyirasi-mandis ngga pinyawŭ, mbŭh rŭŭ di ruang ta. Ata mbŭh kiris bragah-I; bragah adi-I kambat jadi Anak tambŭ Sama-I.
15John mbŭh minyu pasar Ayŭh. Ayŭh nang, “Ayŭh inŭh sianŭ adi nang ku kan aku nang, ‘Ayŭh mandŭg sundis so aku, pak Ayŭh agi bās dŭ so aku, sabab Ayŭh taŭn mbŭh agi diŭ so aku dog biranak.’ ”
16So kaya pinyirasi mandis-I Ayŭh mbŭh adu adu nyiberkat sopŭrŭg ta. 17Tapa mbŭh nggen Ukum-adat so ka Moses, pak pinyirasi-mandis ngga pinyawŭ mandŭg so ka Jesus Kristus. 18Manusia dŭh tungang kiris Tapa. Anak adi tambŭ, adi samah ngga Tapa ka adi ngapid Sama, mbŭh nggen puan pasar Ayŭh.
John Bisaksi Pasar Jesus
(Mat 3.1-12; Mrk 1.1-8; Luk 3.1-18)
19Bara Pinguasa Jahudi di Jerusalem pait kada imam ngga daya daya Levi ka John da siken ayŭh, “Asi kuu?”
20John dŭh abah nam, pak ngga tarang ayŭh kidaan, “Aku dŭh Kristus.”
21 “Asi meh kuu, garang?” ngara siken. “Kuu Elijah kah?”
“Dŭh,” John nam.
“Kuu nabi anŭ kah?” ngara siken.
“Dŭh,” ayŭh nam.
22“Kidaan di kieh asi kuu,” ngara nang. “Kieh re kidaan di ngara adi pait kieh. Ani nang mu pasar adŭp mu?”
23 John nam pakai pinganang nabi Isaiah:
“Aku ati ‘sirŭŭn daya adi bagan di tarun tana-pajam:
Bada tŭnggŭn aran yŭn Tuhan panu!’ ”
24Bara pinyisung anŭ, adi dog pait bara daya Pharisee 25siken John, “Kambŭi kuu dŭh Kristus, dŭh gŭh Elijah, dŭh gŭh Nabi; mani kuu baptisa daya?”
26John nam, “Aku baptisa ngga piin, pak di ruang ngan agi sianŭ adi angān dŭh puan. 27Sunggu Ayŭh mandŭg sundis so aku, aku dŭh sukup kana re kuka bŭŭng kasut-I.”
28Sopŭrŭg kayuh ati mbŭh jadi di Bethany tura ka timor Yang Jordan, di yŭn John baptisa daya.
Anak Biri Tapa
29Andu anŭ ndi, John kiris Jesus mandŭg tudu adŭp-i, ka nang, “Jeh rah-I no, Anak Biri Tapa, adi taran dosa ong! 30Ayŭh inŭh sianŭ adi nang ku kan aku nang, ‘Agi daya mandŭg sundis so aku. Ayŭh agi bās dŭ so aku, sabab Ayŭh taŭn mbŭh agi diŭ so aku dog biranak.’ 31Dŭh aku natŭng Ayŭh, pak aku mandŭg baptisa daya ngga piin siŭn Ayŭh dog puan daya Israel.”
32Jadi John bisaksi: “Aku kiris Roh Kudus mūn, mun manuk asang so rangit, ka mbap di tunduh-I. 33Aku gi-dŭh natŭng nang anŭ Ayŭh, pak Tapa, adi pait aku da baptisa ngga piin, ko nang di aku, ‘Kuu re kiris Roh Kudus mūn so rangit ka mbap di ndi naan Daya; Ayŭh inŭh adi baptisa daya ngga Roh Kudus.’ 34Aku mbŭh kiris kayuh ati,” John nang, “ka aku kidaan di angān Ayŭh inŭh Anak Tapa.”
Sibungas bara Murid Jesus
35Andu anŭ ndi John agi mijog diginŭ dinge ngga duwŭh naan murid-I, 36kan ayŭh kiris Jesus murah. “Jeh rah-I Anak Biri Tapa!” ayŭh nang.
37Duwŭh naan murid anŭ dingah ayŭh nang sakanŭ rasu tunda Jesus. 38Jesus bigiring, kiris ngara tunda adŭp-I, ka siken, “Ani jiroh ngan?”
Ngara nam, “Diki Kaam rŭŭ, Rabbi?” (Rabbi, rati-i “Gurū.”)
39“Ja tingga,” Ayŭh nam. (Nganŭ mbŭh arong pukor pat singumi andu.) Jadi ngara tunda Ayŭh ka kiris yŭn-I rŭŭ, ka rŭŭ diginŭ ngga Ayŭh ndi andu anŭ.
40Ndi so ngara inŭh Andrew, jurud Simon Peter. 41Ayŭh rasu di dapŭd jurud-i Simon ka nang di ayŭh, “Kieh mbŭh dapŭd Messiah.” (‘Messiah’, rati-i ‘Kristus’). 42Komŭnŭ ayŭh taban Simon ka Jesus.
Jesus tingga ayŭh ka nang, “Dŭn mu Simon anak John, pak kuu re dog kadŭn Cephas.” (Anŭ inŭh Peter, rati-i “Batuh.”)
Jesus Bagan Philip ngga Nathanael
43Andu anŭ ndi Jesus natu adŭp-I an di ka Galilee. Ayŭh dapŭd Philip ka nang di ayŭh, “Ja tunda Aku!” ( 44Philip daya so Bethsaida, kupo Andrew ngga Peter.) 45Philip dapŭd Nathanael ka kidaan di ayŭh, “Kieh mbŭh dapŭd Ayŭh adi Moses nyabŭt darŭm surat Ukum-adat ka adi bara nabi ko nyabŭt gŭh. Ayŭh inŭh Jesus anak Joseph, so Nazareth.”
46“Bisa kah kayuh kana mandŭg so Nazareth?” Nathanael siken.
“Ja di tingga,” nam Philip.
47Kan Jesus kiris Nathanael mandŭg tudu adŭp-I, Ayŭh nang pasar ayŭh, “Tingga, tigŭrŭ daya Israel; mating kayuh dŭh sawŭ pasar ayŭh!”
48Nathanael siken Ayŭh, “Simuki Kaam puan aku?”
Jesus nam, “Aku kiris kuu guru di ribo tŭngŭn ara diŭ so Philip bagan kuu.”
49“Gurū,” Nathanael nam, “Kaam Anak Tapa! Kaam Raja Israel!”
50Jesus nang, “Kuu sabah amai Aku nang Aku kiris kuu di ribo tŭngŭn ara kah? Kuu re kiris kayuh adi rabis bās so ati!” 51 Ka Ayŭh nang di ngara, “Aku kidaan di angān kayuh adi sawŭ: angān re granan kiris rangit tikuka ka bara malaikat Tapa mūn maad di tunduh Anak Manusia.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy