YouVersion Logo
Search Icon

MATEO 1

1
Nnya Yesu Kristo Banantii Ninle Mma Mmle Nɛ.
1Nnya Yesu Kristo banantii ayooto ninle n-ya mmle nɛ. Ɔka Dawid kɔna kuale kuakye ni Abraham leyo kamɛ.
2Abraham lalofo Isak, ni di Isak kafɔɔ lalofo Yakob wɔ nialofo ni Yuda ku babilɛma nɛ.
3Yuda kafɔɔ ku ɔsɔfɔ nɔɔ Tamai lalofo Peres ku Sera, ni di Sera kafɔɔ lalofo Hesron nɛ. Hesron kafɔɔ lalofo Aram.
4Aram kafɔɔ lataka aalofo Aminadab, ni di Aminadab kolofo Naheson nɛ. Naheson kafɔɔ lalofo Salmon.
5Ni di Salmon kafɔɔ kɔtaka anlofo Boas wɔ di ɔya latoole ni Rahab nɛ. Boas kafɔɔ lalofo Obed, ɔya niale Rut nɛ. Obed kafɔɔ lataka aalofo Yisai,
6ni di Yisai kafɔɔ kolofo Ɔka Dawid nɛ.
Diɛyɔ ni di ɔka Dawid suoto diɛlaase ni di obe wɔ kamɛ di Babilon batii lamufũ Israel batii baasifiko ni sɛlanle kamɛ di Babilon kasɔ suoto yi, kɔna nwu ninle nko mmle nikɔwa ni nɛ.
Dawid ku ɔsanko wɔ niale ni Uria ɔsɔfo lalofo Salomo.
7Ni di Salomo lalofo Rehoboam nɛ, ni di Rehoboam kolofo Abiya nɛ. Abiya kafɔɔ kolofo Asa nɛ.
8Ni di Asa lalofo Yehosafat nɛ. Yehosafat kafɔɔ lalofo Yoram, ni di Yoram kafɔɔ kolofo Usia nɛ.
9Usia lalofo Yotam, ni di Yotam lalofo Ahas nɛ, ni di Ahas kafɔɔ kolofo Hiskia nɛ.
10Hiskia lalofo Manase, ni di Manase lalofo Amon nɛ, ni di Amon kafɔɔ kolofo Yosia nɛ.
11Yosia lalofo Yekonia ku babilɛma suɔtɔbi di sɛlanle kamɛ di Babilon batii kasɔ suoto.
12Diɛyɔ ni di obe wɔ di Israel batii ladie ni di Babilon kasɔ suoto di sɛlanle kamɛ, diɛlaase ni di obe wɔ baalofo ni Yesu, bawa nɔɔ ayooto ninle n-ya mmle nɛ.
Yekonia lalofo Sealtiel, ni di Sealtiel kafɔɔ lalofo Serubabel nɛ.
13Serubabel lalofo Abihud, ni di Abihud lalofo Eliakim nɛ. Ni di Eliakim kafɔɔ kolofo Asor nɛ.
14Asor lalofo Sadok, ni di Sadok lalofo Akim nɛ. Ni di Akim kafɔɔ kolofo Elihud nɛ.
15Elihud lalofo Eleasar, ni di Eleasar kafɔɔ kolofo Matan nɛ.
16Matan lalofo Yakob, ni di Yakob kafɔɔ kɔtaka anlofo Yosef wɔ niayɔ ni Maria wɔ nialofo ni Yesu wɔ bɔɔlɛɛ ni alɛ Kristo nɛ.
17Nkpo oso diayɔ ni di Abraham suoto dialaase ni di Dawid suoto yi, diabla lefosi ana anà. Diayɔ ni di Dawid suoto kafɔɔ dialase ni di obe wɔ di Babilon batii lamufũ Israel batii baasifiko ni kasɔ lɛma suoto kafɔɔ, diabla lefosi ana anà. Nkpo okle kafɔɔ diayɔ ni di obe nwu kamɛ dialaase ni di obe wɔ baalofo ni Kristo nwu kafɔɔ, diabla lefosi ana anà.
Mmle Okle Baalofo Ni Yesu Suoto Ɔlaa.
18Nnya mmle okle diawa ni fiɛ baalofo ni Yesu Kristo. Baakaalɛ Maria baata Yosef, kafɔɔ fiɛ babayɔ ni bawo yi, Maria lanya alɛ nfɛ alaka lɛmɛ. Yaa Ninwuna Klekle niata diawa ninkpo. 19Yosef lale otii tinini di Yaa anu. Kafɔɔ atamiɛ alɛ ookpee nwɔ sinunsɔ di batii anu. Nioso aabla disibu alɛ, oodiɛ nwɔ buɛɛ. 20Obe wɔ ɔɔbla ni disibu le mmle aasifi aalaate nii, Yaa tɔkyɛntɛ ladiki suoto aatuo nwɔ di kɔlaafɔ kamɛ, ni aatɔkɔ nwɔ alɛ, “Yosef, Dawid leyo kamɛ obi, tanyɛkɛ Maria ɔsɔfɔ lɛfɔ ɔyɔ. Diekye lɛmɛ le alaka ni yi, Yaa Ninwuna osie kamɛ diekye. 21Abalofo osuɔtɔbi, faatika nwɔ leyooto falɛ Yesu, diekye nnwɔɔ nimadiki batii nɔɔ ankyeko sikpile lɛma kamɛ nɛ.”
22Asaa ya mmle amuu lawa kaanya alɛ, sɛlaa se di Yaa labuɛ aafenko ni di ɔlaa buɛtɛtɛ nɔɔ suoto kawa kaanya. Aabuɛ alɛ, 23“Kabitɛ ka nínanye ni osuɔtɔ, malaka lɛmɛ, anlofo osuɔtɔbi. Babalɛɛ nwɔ alɛ Emanuel.” Lɛsɔdiki ninle alɛ Yaa nsiko wo.
24Nkpo oso obe wɔ di Yosef lasɛnkɛ nii, aayɔ Maria aabla ɔsɔfɔ nɔɔ fɛ mmle di Yaa tɔkyɛntɛ nwu nkpo latɔkɔ nwɔ nii. 25Kafɔɔ, Yosef ku Maria ditatofo bawo fɛ ɔsa ku ɔsɔfɔ dialaase di obe wɔ aalofo ni obi nɔɔ suɔtɔbi nwu nkpo. Ni di Yosef latika nwɔ leyooto alɛ Yesu nɛ.

Currently Selected:

MATEO 1: snw

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy