Mateo 1
NTR

Mateo 1

1
Yesu duuluŋ man balaŋ
Luka 3:23-38
1Gyoo Defidi na Aberaham be naanabii Yesu Kristo duuluŋ man balaŋ yaa.
2Aberaham lolana Asiki
te Asiki mɔ lola Gyekɔpo
te Gyekɔpo mɔ lola Gyuda na ɔ naabia.
3Gyuda lolana Peresi na Sera baŋ
be naa yɛna Tama nɛ,
te Peresi mɔ lola Heserɔn,
te Heserɔn mɔ lola Ram.
4Ram lolana Aminadabo
te Aminadabo mɔ lola Nasɔn
te Nasɔn mɔ lola Salimɔn.
5Salimɔn na ɔ wɛɛle Rahabo lolana Boase
te Boase na ɔ wɛɛle Ruute mɔ lolana Obedi
te Obedi mɔ lolana Gyese.
6Gyese mɔ lolana gyoo Defidi te gyoo Defidi mɔ lolana Solomɔn. Solomɔn ɔ naa yɛna Yuria lialo ŋon gyoo Defidi ba mo yala nɛ.
7Solomɔn mɔ lolana Rehoboam
te Rehoboam mɔ lolana Abigya
te Abigya mɔ lolana Asa.
8Asa lolana Gyehosafate
te Gyehosafate mɔ lolana Gyehoram
te Gyehoram mɔ lolana Yusia.
9Yusia lolana Gyotam
te Gyotam mɔ lolana Ahase
te Ahase mɔ lolana Hesekia.
10Hesekia lolana Manase
te Manase mɔ lola Amɔn
te Amɔn mɔ lola Gyosia.
11Gyosia lolana Gyekonia na ɔ naabia debaŋ keŋ bɔɔ kyaŋ Iseraetena yoo man mo gyu Babilɔn tɛɛle man nɛ.
12Ba ke kyaŋ Iseraetena gyu Babilɔn tɛɛle man wɔle nɛ
te Gyekonia lola Selateli
te Selateli mɔ lola Serubabeli.
13Serubabeli lolana Abiudi
te Abiudi mɔ lola Eliakim
te Eliakim mɔ lola Asɔ.
14Asɔ lolana Sadoki
te Sadoki mɔ lola Akim
te Akim mɔ lola Eliudi.
15Eliudi mɔ lolana Eliasa
te Eliasa mɔ lola Matan
te Matan mɔ lola Gyekɔpo.
16Gyekɔpo mɔ lolana Gyosɛfo.
Te Gyosɛfo yala Mɛɛre ŋon ɔ ba lola Yesu
ŋon bɛɛ baake e nyi Kristo nɛ.
Ŋon yɛna nyeelɛɛre ŋon Wurubuarɛ be yako see nyi waa kɔŋ nɛ.
17Mena dɔɔ lee Aberaham dɔɔ kelii gyoo Defidi dɔɔ yɛɛ kalola kegyakaare kufu anaara. Te lee gyoo Defidi dɔɔ kelii debaŋ keŋ bɔɔ kyaŋ Iseraetena gyu Babilɔn nɛ yɛɛ kalola kegyakaare kufu anaara. Te lee debaŋ keŋ bɔɔ kyaa Babilɔn kelii debaŋ keŋ bɔɔ lola Kristo mɔ nɛ yɛɛ kalola kegyakaare kufu anaara.
Yesu Kristo kalola wose man nombia
Luka 2:1-7
18Yesu Kristo kalola wose man nombia yaa. Gyosɛfo na Yesu ɔ naa Mɛɛre yakowɔ see nyi baa yala dɔŋa. Mɔna Gyosɛfo ta kpeo ta e ya, te Wurubuarɛ feliŋ yela Mɛɛre kyaŋa fulu. 19Na Gyosɛfo yɛɛ walaŋ ŋon ɔ gbɛɛneŋ tenɛɛ Wurubuarɛ siaman, te ɔ bɛɛ gyae nyi waa do Mɛɛre desɛŋ balaŋ man dɔɔ ya nɛ, ɔ yɛɛ wa agyueŋ nyi waa yo bɛɛ e keŋ ŋolo na ŋolo ba gyem ya. 20Debaŋ keŋ Gyosɛfo na mo mena agyueŋ kei nɛ, te de Gbeŋgyoo Wurubuarɛ kpilale ŋolo kaa lese ɔ wose wola e dosɛɛ man, te ɔ yako e nyiaa, “Defidi ɔ naanabii Gyosɛfo, na yee Mɛɛre ke yala ya. Nawolo nyi Wurubuarɛ feliŋ yele la te ɔ kyaŋa fulu kei. 21Waa lola bu baale na n ka do e yele nyi Yesu. Nawolo nyi ŋon ne gyae la waa lese ɔ balaŋ lee be nombiakumɛɛ man.”
22Kɛŋa pou kɔŋawɔ mena, na kpene keŋ de Gbeŋgyoo Wurubuarɛ be tɛɛ ɔ dekpeŋkpeŋgyɔɔre Yesaya dɔɔ yako see nɛ ke kɔŋ mena ampaŋ. Nombia ŋenaŋ yɛna nyiaa, 23“Alebu ŋon ɔ te doo ta na baale see ya nɛ waa kyaŋ fulu na waa lola bu baale na baa baake e nyi Imanuɛle.” Keŋ nawolo nyi “Wurubuarɛ kyaa de man.” 24Mena dɔɔ Gyosɛfo kefoŋ nɛ, ɔ moo Mɛɛre yala ŋgba mena keŋ de Gbeŋgyoo Wurubuarɛ kpilale ŋon be yako e nɛ. 25Mɔna ŋon na Mɛɛre te doo ŋgba alo na baale nɛ ya kaboena ɔ lola bu baale. Te Gyosɛfo doo e yele nyi Yesu.

© 2006, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About WURUBURƐ NOMBIA KPAAKPAA NƆƆKEBAKESEE WƆLE

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.