යෙසායා 65:24

යෙසායා 65:24 SROV

ඔවුන් යාච්ඤාකරන්ට පළමුවෙන් මම උත්තරදෙන්නෙමි, ඔවුන් කථාකරද්දීම අසන්නෙමි.
SROV: Sinhala Revised Old Version
Share